W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego będących częścią Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego zawarto umowy o dofinansowanie, których efekty prezentujemy poniżej.

 

 PRZEDSIĘBIORSTWA I INNOWACJE
 
 • Liczba podpisanych umów: 51
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 69,56 mln zł
 • Liczba przedsiębiorców otrzymujących wsparcie: 703

E-USŁUGI PUBLICZNE

 
 • Liczba podpisanych umów: 15
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 11,93 mln zł
 • Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 3
 GOSPODARKA NISKOEMISYJNA
 
 • Liczba podpisanych umów: 34
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 224,72 mln zł
 • Długość dróg dla rowerów: 78,47 km
 • Liczba zakupionych lub zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej: 50 autobusów
 • Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 599
 • Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 106 537,24 m2

ŚRODOWISKO I ZASOBY

 
 • Liczba podpisanych umów: 24
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 67,85 mln zł
 • Liczba dodatkowych osób korzystających  z ulepszonego oczyszczania ścieków: 17 920
 • Liczba zabytków oraz instytucji kultury objętych wsparciem: 10
 TRANSPORT
 
 • Liczba podpisanych umów: 2
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 56,72 mln zł
 • Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg: 2,9 km

INFRASTRUKTURA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ

 
 • Liczba podpisanych umów: 36
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 47,35 mln zł
 • Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich: 25
 • Liczba wspartych obiektów, w których realizowane są usługi społeczne: 15
INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA
 • Liczba podpisanych umów: 26
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 46,39 mln zł
 • Liczba użytkowników infrastruktury przedszkolnej  wspartej w programie: 1 013 osób
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej: 7
 • Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie: 21 155
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej: 18
 • Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego: 3
 • Liczba użytkowników infrastruktury kształcenia zawodowego wspartej w programie: 283

RYNEK PRACY

 • Liczba podpisanych umów: 20
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 14,83 mln zł
 • Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:  497
 • Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 605
 • Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu: 275
WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
 • Liczba podpisanych umów: 18
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 23,88 mln zł
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 314
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  społecznym objętych wsparciem w programie: 972

EDUKACJA

 • Liczba podpisanych umów: 57
 • Wysokość wsparcia w ramach podpisanych umów: 55,57 mln zł
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie : 1 762
 • Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie: 65
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie: 1 197
 • Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie : 15 622
 • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy  : 1 104

Dane na podstawie podpisanych umów wg stanu na 31 marca 2018 r.

 

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close