Zarząd Województwa Dolnośląskiego
pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz
Gmina Wrocław pełniąca funkcję

Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe

Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe –
ZIT WrOF

Nr naboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16

Informacje o naborze

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe – Poddziałanie 4.3.2 Dziedzictwo kulturowe – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym – dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.Regulamin oraz wszystkie niezbędne do złożenia na konkurs dokumenty są dostępne na stronie internetowej RPO WD 2014-2020: www.rpo.dolnyslask.pl www.bip.um.wroc.pl/zit,www.wroclaw.pl/zit-WrOF,oraz www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020  oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Porozumienie  zawarte pomiędzy IZ RPO WD a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF i pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD, reguluje zasady współpracy (prawa i obowiązki) w ramach ww. konkursu.

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu są typy projektów określone dla działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, realizowane na obszarze ZIT WrOF tj.:

4.3.A        Zabytki nieruchome, wpisane do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu wraz z ich otoczeniem, w tym:

 • rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie i adaptacja oraz roboty budowlane obiektów zabytkowych oraz obszarów zabytkowych;
 • przystosowanie obiektów do pełnienia przez nie nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej) wraz z zakupem niezbędnego sprzętu/wyposażenia;

Jako uzupełniający element wyżej wymienionych projektów będą mogły być realizowane:

 • dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • adaptacja i zastosowanie środków ochrony (np. przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej);
 • przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury towarzyszącej (np. parkingi, chodniki, drogi) – do 15% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu;
 • konserwacja, restauracja zabytków ruchomych znajdujących się w ww. zabytkach nieruchomych objętych wsparciem).

4.3.B        Instytucje kultury, w tym:

 • przebudowa/rozbudowa obiektów zajmowanych przez te instytucje (wraz z zakupem niezbędnego sprzętu), w tym zastosowanie rozwiązań energooszczędnych zmniejszających ogólne koszty eksploatacji;
 • doposażenie w sprzęt (w tym informatyczny), niezbędny do rozwoju oferty odpowiadającej na nowe potrzeby w obszarze działalności kulturalnej wynikające z rozwoju technicznego oraz przemian społecznych we współczesnej gospodarce;
 • oprogramowania komputerowe ułatwiające wewnętrzne zarządzanie w instytucji.

W odniesieniu do projektów szkół i uczelni artystycznych możliwe będzie wsparcie w zakresie związanym z prowadzoną działalnością kulturalną
i artystyczną, przy czym wsparcie to nie obejmuje działalności stricte dydaktycznej.

 Możliwe jest łączenie ww. typów projektów 4.3.A i 4.3.B – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

 Nie będą finansowane:

 1. projekty dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym, takich jak wystawy, festiwale;
 2. budowa od podstaw nowej infrastruktury kulturalnej.

Kategorią interwencji dla niniejszego konkursu jest kategoria 094 Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów, realizujących projekty na terenie ZIT WrOF:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • administracja rządowa;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 • organizacje pozarządowe;
 • LGD;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy – ponad 50% akcji, udziałów itp. – posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • samorządowe instytucje kultury;
 • szkoły, uczelnie – inne niż prowadzone i nadzorowane przez MKiDN.

Finanse

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 4 230 000 Euro, tj. 17 993 574 PLN

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w kwietniu 2016  r., 1 euro = 4,2538 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 tys. PLN

Maksymalna wartość projektu to 21 269 000,00 PLN tj. nie więcej niż 5 mln Euro.

Maksymalną wartość projektu określa także podział interwencji pomiędzy RPO WD a PO IiŚ – opisany w pkt. 4 Regulaminu.

Do przeliczenia kwot z pkt. 4 z Euro na PLN stosuje się kurs Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązujący w kwietniu 2016 r., tj. 1 euro = 4,2538 PLN.

Dofinansowanie UE na poziomie projektu:

1.    w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

2.    w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

a)      kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres;

b)      w przypadku kwoty pomocy nieprzekraczającej równowartości 1 mln EUR – alternatywnie, w zależności od wybranej metody obliczania wartości pomocy wskazanej poniżej:

– kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji – jednakże maksymalnie może wynosić 85% kosztów kwalifikowanych. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz, albo przy użyciu mechanizmu wycofania. Operator infrastruktury ma prawo zatrzymać rozsądny zysk przez odnośny okres

lub

– kwota pomocy stanowi maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych;

3.       W przypadku projektu objętego pomocą de minimis – maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu:

1.       w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną – wynosi co najmniej 15%;

2.       w przypadku projektu objętego pomocą publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

a)      minimalny wkład własny jest zależny od wyliczeń przeprowadzonych zgodnie z pkt. 12 ppkt. 2 lit. a) niniejszego regulaminu.

b)       w przypadku kwoty pomocy nieprzekraczającej 1 mln EUR – alternatywnie, w zależności od wybranej metody obliczania wartości pomocy:

– minimalny wkład własny jest zależny od wyliczeń przeprowadzonych zgodnie z pkt. 12 ppkt. 2 lit. b) tiret pierwsze z pkt. 12 niniejszego regulaminu

lub

– wynosi co najmniej 20 % kosztów kwalifikowalnych;

3.     w przypadku projektu objętego pomocą de minimis – co najmniej 20 % kosztów kwalifikowalnych.

Wszystkie ww. regulacje dotyczące pomocy publicznej dostępne są na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie snow-umwd.dolnyslask.pl i przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 31 maja 2016 r. do godz. 15.00 dnia 10 czerwca 2016 r.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej
z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami) w terminie do godz. 15.00 dnia 10 czerwca 2016 r.

Komunikaty:

Komunikat w sprawie konkursu w Działaniu 4.3.2

Komunikat-przedłużenie-4_3(1)

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Pliki do pobrania (53)