Podręcznik Beneficjenta SL 2014

Beneficjentów, którzy zawarli z Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (IZ RPO WD) umowę/decyzję o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) obowiązuje wzór wniosku o płatność opracowany przez ministra ds. rozwoju i zamieszczony w SL2014. Wzór bazuje na treści załącznika nr 1 do „Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020”. Aby ułatwić Beneficjentom pracę w SL2014, Ministerstwo Rozwoju opracowało podręcznik, którego celem jest przybliżenie funkcjonalności Systemu. Natomiast IZ RPO WD dokonała uzupełnienia zapisów, dostosowując tym samym jego treść do zasad obowiązujących projekty dofinansowane z EFRR w ramach RPO WD 2014-2020. Niniejsza wersja Podręcznika (2.7) obowiązuje od dnia 15.01.2020 r. Zachęcamy do lektury.

Centralny system teleinformatyczny SL2014 – Podręcznik Beneficjenta (PDF 7,69MB)