Jak przebiega procedura odwoławcza?

Jeżeli Twój wniosek o dofinansowanie nie został wyłoniony do dofinansowania, przysługuje Ci prawo do odwołania się od tej decyzji. Odwołanie może dotyczyć różnych aspektów oceny wniosku, zarówno w zakresie oceny formalnej, jak i merytorycznej. Podstawą do rozpoczęcia procedury odwoławczej jest pisemna informacja przesłana przez instytucję o wyniku rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie projektu. W takim liście zamieszczone są informacje o terminie przysługującym na odwołanie oraz o sposobie, trybie i warunkach wniesienia odwołania.

Jednym z przysługujących środków odwoławczych jest protest. Jest to pisemny wniosek, w którym prosisz o powtórną ocenę uwzględniającą Twoje uwagi czy zarzuty, czyli ponowną weryfikację wniosku o dofinansowanie.

 

Protest wniesiony w formie pisemnej musi zawierać:

  • oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
  • oznaczenie wnioskodawcy,
  • numer wniosku o dofinansowanie projektu,
  • wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
  • wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenie takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
  • podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania (jeśli we wniosku o dofinansowania brak upoważnienia kopia upoważnienia musi być złożona do protestu), z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

 

Ponadto protest powinien zawierać:

  • numer działania, schematu i podschematu, w ramach którego wniosek został złożony;
  • w tytule lub w treści pisma powinno pojawić się słowo „protest”;
  • wskazanie dowodów uzasadniających i potwierdzających ww. żądanie;

 

W przypadku, gdy protest nie będzie spełniał wymagań formalnych lub będą w nim oczywiste omyłki, zostaniesz wezwany do uzupełnienia lub poprawek. Brak odpowiedniej reakcji z Twojej strony spowoduje, że protest zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia. Protest nie będzie rozpatrzony jeszcze w dwóch innych przypadkach: gdy zostanie złożony po terminie lub wnioskodawca jest podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania wsparcia.

O wyniku rozpatrzenia protestu zostaniesz poinformowany pisemnie. List będzie zawierał również uzasadnienie podjętej decyzji. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu protestu możesz odwołać się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a w dalszej kolejności do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Co istotne, nawet kiedy w przypadku części wniosków prowadzona jest procedura odwoławcza, nie wstrzymuje to zawierania umów z wnioskodawcami, których projekty zostały już wybrane do dofinansowania. Może to spowodować sytuację, w której nawet pozytywne rozpatrzenie Twojego protestu czy uwzględnienie skargi nie wystarczy do otrzymania dofinansowania. Jeśli bowiem na którymkolwiek etapie procedury odwoławczej wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, Twoje odwołania nie będą mogły być faktycznie uwzględnione.

Szczegółowe zasady, terminy, tryby, sposoby oraz warunki wnoszenia oraz rozpatrywania protestu, także w przypadku negatywnej oceny projektu przeprowadzonej w efekcie uprzednio wniesionego i uwzględnionego protestu lub wyroku sądu administracyjnego uznającego skargę za zasadną, zostały określone m.in. w Szczegółowym Opisie Osi Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD). Warto pamiętać, że proces procedury odwoławczej w projektach z Funduszy Europejskich został szczegółowo opisany w ustawie o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (w rozdziale 15) (link). Pomocne także będą szczegółowe zapisy wytycznych oraz dokumentacji konkursowej.

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close