Głównym celem badania ewaluacyjnego była weryfikacja założeń wsparcia kierowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD) do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) województwa dolnośląskiego, oparta na analizie doświadczeń z dotychczasowego przebiegu wdrażania RPO WD. Punktem koncentracji badania była ocena wpływu interwencji na innowacyjność, konkurencyjność i internacjonalizację dolnośląskiego sektora MŚP. Ewaluacją objęto wybrane instrumenty interwencji w ramach trzech osi priorytetowych RPO WD, w których udzielano wsparcia mającego na celu: rozwój przedsiębiorstw i ich innowacyjności, rozwój gospodarki niskoemisyjnej i zapewnienie wynikających z niej korzyści oraz wzrost adaptacyjności osób na rynku pracy oraz konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2 RAPORT DlnŚ Ewal efekt wsp przedsięb (PDF 2,69MB)

6 Broszura DlnŚ wsp przedsięb wer-PL (DOCX 1,06MB)