Informujemy, że na stronie RPO WD ukazał się komunikat dotyczący kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) o poniższej treści:
“W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podatek od towarów i usług  może być uznany za kwalifikowalny tylko wówczas, gdy brak jest prawnej możliwości odliczenia podatku na mocy przepisów krajowych, w szczególności na mocy zapisów Działu IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.).

Powyższy warunek dotyczy zarówno bezpośrednio Wnioskodawców/ Beneficjentów/Partnerów/Podmiotów realizujących projekt  oraz wszelkich innych podmiotów zaangażowanych w projekt zarówno w fazie realizacji projektu jak i w fazie eksploatacji np.: operatora, tj. samorządowa jednostka budżetowa, spółka komunalna. Należy szczególnie podkreślić, iż już sama prawna potencjalna możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zarówno przez Wnioskodawcę/Beneficjenta lub inny podmiot, w fazie realizacji projektu jak i w fazie operacyjnej, wyklucza możliwość uznania podatku VAT za kwalifikowalny.

W przypadku nabycia towarów i/lub usług wykorzystywanych przez podatnika zarówno do celów działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza istnieje możliwość odliczenia podatku VAT częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z zapisami art. 86 ust. 2a, podatek w części mogącej podlegać zwrotowi jest niekwalifikowalny. Analogicznie również za niekwalifikowalny należy uznać podatek, który podlega odliczeniu na mocy art. 90 tj. w przypadku gdy nabywane towary i/lub usługi służą wykonywaniu czynności opodatkowanych a także zwolnionych z VAT. Należy pamiętać, że w przypadku, gdy proporcja o której mowa w art. 86 oraz art. 90  nie przekroczyła 2%, pomimo, że Ustawodawca daje możliwość uznania, że wynosi ona 0%, Beneficjent ma prawną możliwość odliczenia VAT w wysokości 1% lub 2% (w zależności od uzyskanego wyniku). Nawet jeśli z tego prawa nie skorzysta, podatek VAT w tej części powinien zostać uznany za niekwalifikowalny.  Również za niekwalifikowalny należy uznać podatek VAT w projekcie, w którym Wnioskodawca/Beneficjent korzysta ze zwolnienia podatkowego zgodnie z art. 113 ust. 1 oraz ust. 9 (tj. zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, a także (ust. 9) sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1). Podatnik może bowiem zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 ustawy pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego, zgodnie z opinią Ministerstwa Rozwoju oznacza to, że w stosunku do takiego Wnioskodawcy (Partnera projektu/Podmiotu realizującego projekt) istnieje prawna możliwość odliczenia VAT, a zatem powinien on zostać uznany za niekwalifikowalny.

W świetle opinii Komisji Europejskiej dla oceny kwalifikowalności podatku VAT istotny jest nie tyle charakter czy forma prawna podmiotu, któremu przekazana została infrastruktura wybudowana w ramach projektu, co możliwość odzyskania przez ten podmiot podatku VAT. Komisja Europejska wskazała również, że niewłaściwym jest oddzielanie fazy konstrukcyjnej realizacji projektu od fazy eksploatacyjnej. Podatek VAT powinien stanowić wydatek niekwalifikowalny w każdym przypadku, gdy w fazie eksploatacyjnej projektu podmiot wykorzystujący infrastrukturę niezależnie od swojego statusu i powiazania z beneficjentem będzie miał możliwość odzyskania podatku VAT. Bowiem w opinii Komisji Europejskiej możliwość odzyskania podatku VAT należy rozpatrywać w szerszym kontekście tj. wykraczającym poza przepisy właściwe w zakresie podatku VAT (w tym dyrektywy 2006/112/WE).

W kontekście powyższego oraz w związku z doświadczeniami związanymi z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym uczula Wnioskodawców/Beneficjentów na kwestie kwalifikowalności podatku VAT, w szczególności na kwestie związane z przekazaniem i formą przekazania wytworzonej infrastruktury innym podmiotom zarówno na etapie realizacji projektu jak i na etapie operacyjnym/eksploatacyjnym. Należy bowiem pamiętać, iż w przypadku gdy na dalszym etapie realizacji projektu  instytucja/organ kontrolujący czy też Beneficjent uzna podatek VAT za niekwalifikowany, konieczny będzie zwrot zrefundowanego w projekcie podatku wraz z należnymi odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych od dnia wypłaty środków.

Równocześnie należy pamiętać o obowiązkach ciążących na Beneficjencie uregulowanych m.in. w umowie/decyzji o dofinansowaniu projektu, związanych z rozliczaniem VAT w ramach projektu, w tym w szczególności o obowiązku informowania Instytucji Zarządzającej o wszelkich zmianach mogących faktycznie lub potencjalnie wpłynąć na kwalifikowalność podatku VAT.”

Komunikat dostępny również w załączniku.

Pliki do pobrania (1)