Komunikat w sprawie „Kryteriów oceny zgodności projektów ze strategią ZIT WrOF”, w ramach konkursu nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-142/16 dla Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF  (typ projektów B).
IP ZIT WrOF informuje, iż w ramach Kryterium 3.4 Zgodność projektu z wykazem zabytków, w przypadku projektu obejmującego kilka budynków, każdy z nich będzie oceniany osobno, a następnie obliczona zostanie średnia ilość przyznanych punktów.