21 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 1649/VI/20 w sprawie zmiany uchwały nr 1315/VI/19 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 15 października 2019 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18).

Do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty.
W ramach niniejszego naboru do dofinansowania zostało wybranych łącznie 7 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania z dnia 21.01.2020 r.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu dla Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – Poddziałanie 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych  – ZIT WrOF (Numer naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18) znajduje się ponadto w zakładce z ogłoszeniem o naborze.