W dniu 25 maja 2017 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach odbyło się spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów zainteresowanych udziałem w naborze wniosków o dofinansowanie dotyczącym Poddziałania 10.2.2, tj. Zapewnienia równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Podkreślić należy, że było to dodatkowe spotkanie w stosunku do standardowo organizowanych przez Instytucję Zarządzającą. Jego celem było przedstawienie zasad wspomnianego wcześniej naboru i udzielenie odpowiedzi na wątpliwości beneficjentów. Inicjatywa została podjęta w celu dotarcia do jeszcze większego grona potencjalnych podmiotów, zainteresowanych udziałem w konkursie. Z drugiej strony celem spotkania było również wskazanie  błędów najczęściej popełnianych przez beneficjentów w poprzednich konkursach, tak aby jakość i ilość wniosków była zadowalająca.

W spotkaniu uczestniczyło 29 osób. Szczególnie cieszy frekwencja, która była wyższa niż wynikało to z nadesłanych zgłoszeń.

Spotkanie otworzyła Pani Justyna Wieczorkiewicz-Molendo kierująca pracami biura ZIT WrOF witając uczestników i przedstawiając harmonogram spotkania. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Sztandera-Ordon, Zastępca Dyrektora Wydziału Wdrażania EFS w IZ RPO. Poinformowała uczestników o przyczynach podjętej inicjatywy jako główną wskazując stosunkowo niewielkie zainteresowanie poprzednio ogłoszonym konkursem oraz błędami popełnianymi przez Wnioskodawców.

Podczas spotkania zaprezentowano 4 prezentacje dotyczące:

– przedstawienia zasad naboru i dokumentacji konkursowej

– kryteriów oceny zgodności ze Strategią ZIT

– zasady równości szans i niedyskryminacji

– oceny projektów, w tym najczęściej popełnianych błędów.

Na koniec spotkania omówiono pytania zadane przez uczestników szkolenia na formularzach zgłoszeniowych.

Spotkanie zakończyła Pani Gabriela Dąbrowska, dziękując za uczestnictwo wszystkim zgromadzonym.

Szczególne podziękowania należą się przedstawicielom Gminy Kobierzyce za udostępnienie miejsca. Piękna sala oraz smaczny poczęstunek umiliły czas każdemu z obecnych.

Prezentacje przedstawione na spotkaniu zostały udostępnione na stronie internetowej ZIT WrOF.