Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr:

Konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, Działania: 4.5 Bezpieczeństwo, schematy: 4.5.A Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji, 4.5.B Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych (mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym).

O dofinansowanie w ramach konkursów mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki podległe jst, w tym jednostki organizacyjne jst;
  • administracja rządowa;
  • organizacje pozarządowe.

Spotkanie jest jednodniowe, odbędzie się 22 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Wrocławskiego Kompleksu Szkoleniowego we Wrocławiu przy ul. Sztabowej 100, o godz. 10:00.

Pliki do pobrania (1)