Informujemy o zatwierdzeniu Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16.