Dnia 4 sierpnia 2017 r. zakończona została ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF  (nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170/16 – ZIT WrOF) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 20 projektów.

Wyniki oceny formalnej
przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 19 projektów o wartości 84 079 283,46 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 51 575 781,26 PLN.
  • 1 projekt został oceniony negatywnie.
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny.
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.

Lista projektów dostępna również pod naborem