Dnia 19 maja 2020 r. Uchwałą nr 2112/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.