27 stycznia 2020 r. Uchwałą nr 1677/VI/20 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Archiwalne wersje dokumentu dostępne są w zakładce  „Zapoznaj się z prawem i dokumentami”.