29 maja 2018 r. uchwałą nr 5404/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).

Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na doprecyzowaniu zapisów dotyczących procedury odwoławczej i na realokacji środków UE w Poddziałaniach 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.4. (część III i IV dokumentu SZOOP RPO WD). Wprowadzono również zmiany w załączniku nr 3  Kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR oraz Pomocy Technicznej, oraz nr 8 Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów. A ponadto w załączniku nr 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WD w ramach trybu pozakonkursowego RPO WD 2014-2020 oraz w załączniku nr 7 Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Aktualna wersja oraz wersje archiwalne znajdują się w zakładce O programie – zapoznaj się z prawem i dokumentami