Komunikat w sprawie „Kryteriów oceny zgodności projektów ze Strategią ZIT WrOF” w ramach konkursu  nr RPDS.03.04.02-IZ.00-02-249/17 dla poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF (typ projektów Aa).

IP ZIT WrOF informuje, iż w ramach oceny Podkryterium 1.4 Wiek taboru podlegającego wymianie, 3 punkty otrzymają projekty zakładające wymianę całego taboru w wieku powyżej 15 lat.

Treść komunikatu dostępna również w załączniku oraz pod naborem