Wiadomości

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 – ZIT WrOF

9.05.2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17) w I […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców – Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr: 10.02.02-IZ.00-02-300/18 Ww. konkursy mają na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, dot. Poddziałania 10.2.2 – konkurs dla ZIT WrOF Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej i dot. Poddziałania 10.2.4 – konkurs dla ZIT AW Zapewnienie […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17 oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

30 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę  nr 5260/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17. Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 10 590 300,00 PLN,  natomiast wartość dofinansowania wynosi 7 170 489,13 PLN. Lista projektów, które spełniły […]

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

Do etapu negocjacji  w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF zakwalifikowany został 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 4 273 400,00 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 3 632 390,00 zł. Lista projektów, które zostały zakwalifikowane do etapu negocjacji w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 znajduje […]

Lista projektów, które spełniły kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17

25 kwietnia 2018 r. została zakończona ocena strategiczna ZIT WrOF w ramach naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 dla Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Kryteria oceny strategicznej ZIT WrOF spełniło 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 19 786 077,31 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 16 818 165,71 zł. Lista […]

Wolne środki w zakresie EFRR – kwiecień 2018 rok

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFRR) oraz tabelą z wolnymi środkami pod protesty – na miesiąc kwiecień 2018 r. Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, przeczytaj raporty, analizy i podsumowania

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 23 kwietnia 2018 r.

23 kwietnia 2018 r. uchwałą nr 5194/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020).  Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na wprowadzeniu nowego załącznika do SzOOP RPO WD pn. Plany działania w zakresie EFS wraz z kryteriami wyboru projektów (zał. nr 8) zgodnie z […]

Delegaci z Łotwy z wizytą we Wrocławiu

Miło nam poinformować, że w dniu 16.04.2018 r. gościliśmy przedstawicieli łotewskich instytucji zajmujących się wdrażaniem mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . Towarzyszyli im również przedstawiciele łotewskiego oraz polskiego Ministerstwa. Celem wizyty było poznanie funkcjonowania mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz wzajemna wymiana doświadczeń. Spotkanie rozpoczął Pan Tomasz Sołowiej – Dyrektor Wydziału Zarządzania […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-284/17 ZIT WrOF” oraz Informacja o Składzie Komisji Oceny Projektów

10 kwietnia 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5160/V/18 sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 28 marca 2018 r.

28 marca 2018 r. uchwałą nr 5054/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja polegała m.in. na aktualizacji Kart Działań i  indykatywnego planu finansowego w związku z realokacją środków w Działaniach i Poddziałaniach dla Osi 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9  […]

Zakończenie oceny merytorycznej dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

05.04.2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna dla naboru nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-269/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF. Do oceny strategicznej ZIT WrOF zostało przekazanych 5 projektów, których wartość całkowita wynosi 19 786 077,31 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 16 818 165,71 zł. Zaktualizowane listy znajdują się w załącznikach oraz w zakładce o […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16– Dziedzictwo kulturowe – zmiana listy 28.03.2018 r.

28 marca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5063/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18 – rewitalizacji linii kolejowej Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice.

30 marca 2018 r. został zakończony nabór wniosków nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18 w trybie pozakonkursowym dla Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF. W ramach naboru złożono 1 wniosek, którego wartość całkowita wynosi 72 207 701,61 PLN, natomiast wartość dofinansowania 49 631 330,89 PLN.

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17 – poprawa jakości wybranych dróg w Obornikach Śląskich

28 marca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania  5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-281/17) ocenie merytorycznej dokonywanej […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF – nabór nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17 – przebudowa przystanku kolejowego Mokronos Górny

8 marca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-285/17) ocenie merytorycznej dokonywanej […]

Lista projektów skierowanych do Oceny strategicznej ZIT WrOF – nabór nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17 – modernizacja przystanku kolejowego Muchobór

28 marca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-286/17) ocenie merytorycznej dokonywanej […]

1 2 3 4 25

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close