Wiadomości

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT w ramach naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18-ZIT WrOF – 13.02.2019 r.

Dnia 13 lutego 2019 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie w ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 dla Osi priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w […]

Zmiany w naborze RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18

Informujemy, że na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdził zmiany w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT WrOF, nr naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-318/18.  Zmiana regulaminu naboru RPDS.03.04.02-IZ.00-02-318/18 polegająca na przesunięciu terminu zakończenia składania wniosków o dofinansowanie z 25 lutego 2019 r. na 24 maja 2019 r. Zmiana […]

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

31 stycznia 2019 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 dla Poddziałania 10.1.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT WrOF.W ramach konkursu złożono  44 wnioski o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  48 765 578,56 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 41 318 408,97 zł.5 lutego 2019 roku rozpoczął się etap oceny formalnej ww. wniosków o dofinansowanie. Komisja […]

Zmiany w naborze nr RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18

W dniu 5 lutego 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zatwierdził zmiany w dokumentacji konkursowej dla Poddziałania 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF, typ E Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekt grantowy – nr naboru RPDS.03.03.02-IP.01-02-325/18.  Aktualne […]

Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków w trybie konkursowym na 2019 r.

W dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 298/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019.  W Harmonogramie wprowadzono następujące zmiany: 1.      Dodano konkurs w poddziałaniu 1.3.3   ZIT AJ. 2.      W Działaniu 3.3 Efektywność […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 258/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 21 stycznia 2019 r.

21 stycznia 2019 r. uchwałą nr 252/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WD 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała miedzy innymi na wprowadzeniu zmian  w Opisie systemu wyboru projektów i  w  Kartach Działań 4.1, 5.2, 8.3, 8.5, 9.4.  Dokonano również realokacji środków UE dla Poddziałania 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4. Wprowadzono […]

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18

21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 254/VI/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu dotyczącego wyboru projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17 – ZIT WrOF – zmiana listy 21.01.2019 r.

W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 259/VI/19 w sprawie zmiany uchwały nr 5958/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego […]

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na potrzeby procedury odwoławczej – STYCZEŃ 2019 R.

15 stycznia 2019 r. uchwałą nr 234/VI/19 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na styczeń 2019 r.  Uchwała + uzasadnienie styczeń 2019 Załącznik wolne środki EFRR i EFS dla procedury odwoławczej […]

Zmiana w Regulaminie konkursu dla Działania 10.2

W dniu 15.01.2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursu dla naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Zmiana Regulaminu konkursów polega na zwiększeniu alokacji w ogłoszonych naborach tj.: Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 wynosi: 5 926 849,46 EUR tj. […]

UWAGA! Zmiany w strukturze organizacyjnej

Informujemy, że Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje już w strukturach Wydziału Zarządzania Funduszami. W związku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF można kierować do: Urząd Miejski Wrocławia Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ul. Komuny Paryskiej 39-41 50-451 Wrocław Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uległy zmianie.

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na potrzeby procedury odwoławczej – Grudzień 2018

18 grudnia 2018 r. uchwałą nr 122/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na grudzień 2018 r.

Zmiana w Regulaminie konkursów dla Działania 10.1

21.12.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego uchwałą przyjął zmianę Regulaminu konkursów dla naborów: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 , RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 w ramach Działania 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. Zmiana Regulaminu konkursów polega na wydłużeniu naborów nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18, nr RPDS.10.01.03-IZ.00-02-321/18 oraz nr RPDS.10.01.04-IZ.00-02-322/18 poprzez zmianę dnia zakończenia naborów z pierwotnie planowanego dnia 31 grudnia 2018 r. […]

Omnibus regulation – dane uczestników projektów RPO WD

IZ RPO WD informuje, że 2 sierpnia 2018 r. weszła w życie tzw. Omnibus regulation, czyli pakiet zmian w rozporządzeniach unijnych, upraszczających zasady finansowe. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 30 lipca br. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2018:193:TOC). Jedną ze zmian wprowadzanych przez Omnibus regulation jest zaprzestanie zbierania danych dot. sytuacji gospodarstw domowych uczestników projektów (tzw. Jobless […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18

W dniu 18 grudnia 2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosków.  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w trybie konkursowym dla Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, Poddziałania 7.2.2 […]

1 2 3 4 31

Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close