Wiadomości

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową ZIT WrOF

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym naboru w ramach Poddziałania 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową ZIT WrOF Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 7 Infrastruktura edukacyjna, dot. Poddziałania 7.2.2 – konkurs dla ZIT WrOF Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową W ramach niniejszego […]

Konkurs fotograficzny „Dolnośląskie – fokus na fundusze”

Zapraszamy do zapoznania się oraz wzięcia udziału w konkursie fotograficznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Do 30 października 2018 r. można zgłaszać zdjęcia przedstawiające inwestycje, które powstały dzięki funduszom unijnym. Fotografie mogą przedstawiać elementy krajobrazu czy architektury. Szczególnie ucieszą nas zdjęcia, na których mieszkańców lub turystów korzystających np. z nowopowstałej infrastruktury. Każdy uczestnik powinien zgłosić […]

Lista projektów skierowanych do oceny strategicznej ZIT w ramach naboru RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17

3 sierpnia 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF (Nr naboru […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.04.03.02-IZ.00-02-114/16 – ZIT WrOF zmiana listy 31.07.2018 r.

31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę  nr 5773/V/18 w sprawie zmiany uchwały nr 3525/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18”

 31 lipca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę  nr 5775/V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18). […]

Zmiana Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Informujemy, iż dnia 27 lipca 2018 r. Komisja Europejska podjęła decyzję w sprawie zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zmiany programu zostały przyjęte uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 5649/V/18 z dnia 29 czerwca 2018 r. Aktualna wersja RPO WD 2014-2020, obowiązująca od 29.06.2018 r. wraz z informacją na temat ustanowienia ram wykonania dla Regionalnego […]

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 24 lipca 2018 r

24 lipca 2018 r. uchwałą nr 5736/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na zmianach wprowadzonych w część II , III i IV ( SZOOP RPO WD). Są to zmiany powstałe w wyniku realokacji środków UE oraz […]

Lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18

23 lipca 2018 r. zakończyła się ocena formalna wniosku o dofinansowanie.   W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18) […]

Wolne środki w zakresie EFS i BP – lipiec 2018 r.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS oraz  BP) – na lipiec 2018 r. oraz tabelą z wolnymi środkami dla procedury odwoławczej – na  lipiec 2018 r.

Wydłużenie terminu zakończenia naboru – Poddziałanie 1.3.2 A,B

Informujemy o wydłużeniu terminu zakończenia naboru nr RPDS.01.03.02-IP.01-02-299/18 do dnia 10.09.2018 r. Zmianie uległ również orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu oraz dodano zapis dotyczący ostatecznego złożenia wniosku o płatność. Zaktualizowane zostały następujące dokumenty: – Regulamin konkursu – Ogłoszenie o konkursie – Instrukcja wypełniania wniosku     Aktualne dokumenty znajdują się również w zakładce o naborze

Wyjaśnienie do kryterium „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych” – w ramach naboru 1.3.2 – schemat 1.3 B

W związku ze zgłaszanymi przez potencjalnych wnioskodawców do schematu 1.3.B wątpliwościami, które dotyczą sposobu oceny wniosku w ramach obligatoryjnego kryterium specyficznego oceny merytorycznej „Współfinansowanie projektu ze źródeł prywatnych”, prosimy o zapoznanie się z poniższym wyjaśnieniem. Zgodnie z definicją tego kryterium przez współfinansowanie prywatne należy rozumieć wkład własny wnioskodawcy, który nie nosi znamion środków publicznych (np. kredyt komercyjny, dochody własne z działalności gospodarczej). Dotacja ze środków […]

Lista projektów skierowanych do II etapu oceny formalnej w ramach naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18

5 lipca 2018 r. zakończył się I etap oceny formalnej wniosku.  W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18) w […]

Zakończony nabór Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18

4 lipca 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku.   W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.2. System transportu kolejowego, Poddziałania  5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF (Nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18), ocenie merytorycznej, […]

Lista wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18.

28 czerwca 2018 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 dla Poddziałania 10.2.2  Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. W ramach konkursu złożono  30  wniosków o dofinansowanie, których wartość całkowita wynosi  45 256 965,33 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki  europejskie) to 38 468 420,43 zł. 3 lipca 2018 […]

Lista projektów złożonych w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18

29 czerwca 2018 r. został zakończony nabór wniosków nr  RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF.   W ramach naboru złożono 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 38 264 676,00 zł, natomiast łączna wartość wnioskowanego dofinansowania wynosi 19 925 928,68 zł w tym 18 […]

Komunikat w sprawie zmiany orientacyjnego terminu rozstrzygnięcia naboru ogłoszonego w ramach RPO WD 2014-2020 – RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że dnia 25 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o zmianie orientacyjnego terminu  rozstrzygnięcia naboru nr RPDS.05.02.02-IZ.00-02-296/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w ramach Działania 5.2 System transportu kolejowego. Szczegóły odnośnie naboru przedstawiono w komunikacie.

1 2 3 4 27

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close