Wiadomości

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 15 października 2018 r.

15 października 2018 r. uchwałą nr 6090/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała na wprowadzeniu zmian porządkujących wymogi dotyczące realizacji projektów w ramach Działania 3.3 oraz Działania 3.4. Równocześnie powyższe zmiany zostały uwzględnione w załączniku nr 7 Zasady […]

Wolne środki w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach RPO WD 2014-2020 w zakresie EFRR i EFS na potrzeby procedury odwoławczej – PAŹDZIERNIK 2018 R.

15 października 2018 r. uchwałą nr 6091/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zestawienie kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów w poszczególnych Priorytetach/Działaniach/Poddziałaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (w zakresie EFRR i EFS) w związku z procedurą odwoławczą – na październik 2018 r.

Tabela wolnych środków w zakresie EFS i BP

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z aktualną tabelą przedstawiającą dostępność wolnych środków w ramach RPO WD 2014-2020 (w zakresie EFS oraz  BP) – na październik 2018 r. Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, Przeczytaj analiza, raporty, podsumowania

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów w ramach naboru nr RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18

11 października 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę  nr 6073/V/18 w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo – konkurs dla ZIT WrOF

Zapraszamy na spotkanie informacyjne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego związane z ogłoszeniem o konkursie nr: 04.05.02-IZ.00-02-317/18 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, dot. Poddziałania 4.5.2 – konkurs dla ZIT WrOF -Bezpieczeństwo. W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór  na następujące typy projektów: 4.5.A […]

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców Działania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych konkurs dla ZIT WrOF

Zapraszamy na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem o konkursie nr: 03.04.02-IZ.00-02-318/18 Ww. konkurs ma na celu wyłonienie do dofinansowania projektów w ramach Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, dot. Poddziałania 3.4.2 – konkurs dla ZIT WrOF –Wdrażanie strategii niskoemisyjnych. W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór  na następujące typy projektów: 3.4.B, 3.4.C i 3.4.D. O dofinansowanie […]

Lista projektów złożonych w ramach naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

28 września 2018 r. został zakończony nabór wniosków dla naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17 w trybie pozakonkursowym dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF.  W ramach naboru złożono 1 wniosek, którego całkowita wartość wynosi 7 622 441,08 PLN,  natomiast wartość dofinansowania  5 338 015,30 PLN. Lista projektów znajduje się również w […]

Zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018

28 sierpnia  2018 r. uchwałą nr 5898/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na rok 2018. Dokumenty znajdują się również w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Zmiana SZOOP RPO WD 2014-2020 – 25 września 2018 r.

25 września 2018 r. uchwałą nr 5986/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Aktualizacja niniejszego dokumentu polegała m.in. na zmianie zapisów dotyczących form uproszczonych i zaliczek jak również  realokacji środków UE oraz BP dla poszczególnych Osi Priorytetowych. Ponadto został zaktualizowany załącznik nr […]

Aktualizacja Strategii ZIT WrOF

Dnia 17.09.2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego pozytywnie zaopiniował aktualizację Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (Strategii ZIT WrOF). Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim aktualizacji zapisów dokumentu w zakresie podstaw prawnych i procedur obowiązujących przy realizacji Strategii, a także dostosowania treści działań, realizujących cele Strategii ZIT WrOF do zmienionego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 […]

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały kolejno największą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPDS.06.03.02-IZ.00-02-278/17

17 września 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5958 /V/18 w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.3 Rewitalizacja […]

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

W dniu 31.08.2018 r. wzory obowiązków informacyjnych wynikających z art. 13 i 14 RODO zostały zaktualizowane o informacje wynikające z Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 (obowiązki wskazane w  punkcie 3.3.3, ppkt. 2 Wytycznych). Skorygowano również nazwę Inspektora Ochrony Danych.  Dokumenty znajdują się również w zakładce Zobacz wzory dokumentów

Wyniki oceny merytorycznej wniosków o dofinasowanie w ramach naboru dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF

5 września 2018 r. zakończyła się ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 5 Transport, Działania 5.1 Drogowa dostępność transportowa, Poddziałania 5.1.2 Drogowa dostępność transportowa – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.05.01.02-IZ.00-02-308/18) ocenie […]

Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18

Dnia 16 sierpnia 2018 r. została zakończona ocena formalna dla naboru nr RPDS.10.02.02-IZ.00-02-300/18 w ramach Poddziałania 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT WrOF. Pozytywnie pod względem formalnym ocenionych zostało 28 projektów, których wartość całkowita wynosi 44 196 752,30 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) to 37 548 951,62 zł. Projekty te zostaną […]

Zmiana SZOOP RPO WD – 28 sierpień 2018 r.

28 sierpnia 2018 r. uchwałą nr 5892/V/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SzOOP RPO WD 2014-2020). Obecna aktualizacja Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WD, polega przede wszystkim na dostosowaniu dokumentu do zmian wprowadzonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, zatwierdzonego przez Komisję Europejską […]

Kongres Smart Metropolia 20/21.09.2018 r.

Szanowni Państwo, w imieniu Obszaru Metropolitalnego Gdynia Sopot Gdańsk zapraszamy do udziału w Kongresie Smart Metropolia, który odbędzie się w dniach 20-21 września 2018 r. w Gdańsku. Poniżej krótka informacja o wydarzeniu: Smart Metropolia jest największą doroczną konferencją na temat obszarów metropolitalnych w kraju. Organizatorem wydarzenia jest Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Ideę smart city rozumiemy jako […]

1 2 3 4 28

Ta witryna używa plików cookie. Więcej informacji o używanych plikach Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close