W dniu 21 stycznia 2019 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w sprawie naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 podjął uchwałę nr 258/VI/19 w sprawie wyboru projektów w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 5.2 System transportu kolejowego, Poddziałania 5.2.2 System transportu kolejowego  – ZIT WrOF – nr naboru RPDS.05.02.02-IZ.00-02-287/17

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego wartość całkowita wynosi 7 622 441,08 PLN, natomiast wartość dofinansowania wynosi 5 388 015,30 PLN

Lista znajduje się również w zakładce o naborze:

Informacja w sprawie naboru wniosków w trybie pozakonkursowym w działaniu 5.2 System transportu kolejowego – ZIT WrOF