21 maja 2018 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, podjął uchwałę nr 5372/V/18  z dnia 21 maja 2018 r.  w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w trybie konkursowym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego dla potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF.

Do dofinansowania został wybrany 1 projekt, którego łączna całkowita wartość wynosi 4 250 400,00 zł, natomiast wartość dofinansowania (środki europejskie) wynosi 3 612 840,00 zł – ZIT WrOF.

Lista oraz skład KOP znajdują się w załącznikach oraz w zakładce o naborze