22.02.2017 Kategoria: Wiadomości
Zakończyła się ocena formalna wniosków. W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.2  Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym  – ZIT WrOF (nr naboru RPDS.03.03.02-IZ.00-02-064/16) ocenie formalnej, dokonywanej przez Komisję Oceny Projektów, poddano 22 projekty.

Wyniki oceny formalnej przedstawiają się następująco:

  • Pozytywnie oceniono 22 projekty o wartości  101 114 797,17 PLN, z czego wartość dofinansowania wynosi 58 985 263,67 PLN.
  • Żaden projekt nie został odrzucony.
  • Żaden projekt nie został wycofany z oceny.
  • Projekty pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej zostały skierowane do kolejnego etapu oceny, tj. do oceny merytorycznej.