Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób niekonkurencyjny w  ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027
 
 

 

Priorytet 2 Fundusze Europejskie na rzecz środowiska na Dolnym Śląsku
Działanie 2.6  Gospodarka ściekowa – ZIT
Nabór nr:  FEDS.02.06-IZ.00-059/23
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)
 

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Inwestycje ujęte w VI obowiązującej Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (przyjętej przez Radę Ministrów 5 maja 2022 r.) w aglomeracjach na terenie Dolnego Śląska od co najmniej 2 tys. do poniżej 15 tys. RLM niespełniających wymogów dyrektywy ściekowej (Dyrektywa Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

 

Termin, od którego można składać wnioski 

5 grudnia 2023 r.

 

Termin, do którego można składać wnioski

16 lutego 2024 r.

 

Kto może składać wnioski?

Gmina Sobótka

Kobierzyckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej

 

 

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

 

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021.

 

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

 

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru.

Po zalogowaniu się do systemu WOD2021 będzie możliwe wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie projektu i uzupełnienie go o załączniki:

 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

 

Nazwa i adres instytucji organizującej nabór

Instytucją Organizującą Nabór (ION) jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego (ZWD), który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej FEDS 2021-2027 (IZ FEDS 2021-2027).

 

Zadania związane z naborem realizuje

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław

 

Regulamin naboru

 

REGULAMIN FEDS.02.06-IZ.00-059_23

Załącznik nr 1. Kwalifikowalność projektu i wydatków FEDS.02.06-IZ.00-059_23

Załącznik nr 2. Lista wskaźników FEDS.02.06-IZ.00-059_23

 

Klauzula informacyjna RODO dla wnioskodawców

 

Wzór umowy

 

EFRR IZ FEDS 2021-2027 – wzór umowy o dofinansowanie projektu – wersja 2

 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach FEDS 2021-2027 przyjęte Uchwałą Nr 35/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z 13 września 2023 r. oraz kryteria przyjęte Uchwałą Nr 49/23 Komitetu Monitorującego Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 z 10 listopada 2023 r.

 

Kryteria formalne i merytoryczne ogólne – ZIT

Kryteria formalne i merytoryczne specyficzne dla działania 2.6 Gospodarka ściekowa – ZIT