Aktualizacja na dzień 24.03.2016

Informujemy, że Zarząd Województwa Dolnośląskiego wprowadził obok formy elektronicznej także papierową formę składnia wniosków o dofinansowanie. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.


Aktualizacja na dzień 15.03.2016 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 – ZIT WrOF – z dnia 17 marca 2016 r. na dzień 15 kwietnia 2016 r.


Aktualizacja na dzień  09.03.2016 r.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 7.1.2 – ZIT WrOF – z dnia 14 marca 2016 r. na dzień 17 marca 2016 r.


 Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7 “Infrastruktura edukacyjna” Działania 7.1 “Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną”, Poddziałania 7.1.2 “Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WrOF”.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.