Aktualizacja na dzień 07.04.2016!

Informujemy o zmianach w Regulaminie konkursu oraz załącznikach nr 5-7 (wzory umów). Dodany został również nowy załącznik nr 19. Pozostałe załączniki nie wymagały zmian.
Aktualna dokumentacja konkursowa wraz z wykazem zmian znajduje się poniżej.


Aktualizacja na dzień 06.04.2016!

Instytucja Organizująca Konkurs dokonała aktualizacji formularza Excel dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 Godzenia życia zawodowego i prywatnego (aktualne formularze są do pobrania na dole strony)

Wydruk poprzedniej wersji pozwalał na drukowanie arkusza “słowniki programowe”, który nie powinien być widoczny.

Dodatkowo IOK umieściła plik naprawczy pozwalający na usunięcie problemu w przypadku kiedy Wnioskodawca ma już wypełniony formularz.

Zaktualizowany formularz oraz plik naprawczy dostępny jest również pod linkiem:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2577108-aktualizacja-formularza-excel-dla-konkursow-w-ramach-dzialania-8-4-oraz-plik-naprawczy-do-wczesniejszego-formularza-?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

Aktualizacja na dzień 25.03.2016 r.

zamieszczony został zaktualizowany formularz EXCEL dla konkursów ogłoszonych w ramach Działania 8.4 na projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.

Aktualizacja podyktowana była faktem, iż poprzednia wersja formularza nie pozwalała na przygotowanie zadań do wydruku.

Zaktualizowany formularz wraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel dostępny jest pod linkiem:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2525578-zaktualizowany-formularz-excel-dla-konkursu-8-4?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Aktualizacja na dzień 17.03.2016:


Instytucja Organizująca Konkurs informuje o udostępnieniu formularza Excel dedykowanego dla konkursów w ramach Działania 8.4

IOK zaleca wykorzystanie formularza Excel w celu złożenia wniosku w ramach naboru.

Wnioski składane na konkursy w ramach Działania 8.4 należy wypełniać zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w formularzu Excel w konkursach ogłaszanych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 – wersja 2.1

Formularz Excel oraz Instrukcja wypełniania wniosku znajdują się w poniższych załącznikach oraz na stronie:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2467758-formularz-excel-oraz-instrukcja-wypelniania-wypelniania-wniosku-o-dofinansowania-dzialanie-8-4?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Aktualizacja na dzień 29.02.2016 r.

Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin w tym zmienione załączniki nr 2, 3, 5-7, 18, pozostałe załączniki do regulaminu nie uległy zmianie.
Zmianie uległ m.in. ostateczny termin składania wniosków – do 8 kwietnia 2016 r.


Aktualizacja na dzień 16.02.2016 r.

Zmiana dotyczy formy przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski będą mogły być składane zarówno za pomocą generatora wniosków w systemie SNOW jak również za pomocą dedykowanego formularza Excel.

Szczegóły zostaną przedstawione w zaktualizowanym Regulaminie konkursu.
Wraz z aktualizacją Regulaminu konkursu zostanie udostępnione nowe narzędzie przygotowania wniosku.
 
Przewidywany termin zamieszczenia zmienionych regulaminów na stronach internetowych IOK: do 29 lutego 2016 r


Aktualizacja na dzień 11.01.2016

Informujemy o zmianach dokonanych  w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15.
Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w folderze poniżej.
Zestawienie wszystkich zmian zawarte zostało w osobnym pliku razem z załączoną dokumentacją. Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 5,6 i 7.

Wydłużenie naboru wniosków:
Nowy termin składania wniosków: od 15 stycznia 2016 r. do 21 marca 2016 r.


Aktualizacja na dzień 10.12.2015

Informujemy o zmianach dokonanych  w regulaminie konkursu nr RPDS.08.04.02-IP.02-02-018/15. Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w folderze poniżej.
Zestawienie wszystkich zmian zawiera załącznik o nazwie “Informacja o zmianach w regulaminie konkursu_8.4.2- 10 grudnia 2015”. Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 2 i 17.


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 “Rynek pracy”, Działania 8.4 “Godzenie życia zawodowego i prywatnego”, Poddziałania nr 8.4.2 “Godzenie życia zawodowego i prywatnego – ZIT WrOF”.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Aktualna wersja Strategii znajduje się w poniżej załączonej dokumentacji konkursowej.