Aktualizacja na dzień 14.03.2016 r.

Informujemy o zmianach w Regulaminie konkursu, Ogłoszeniu o konkursie oraz załącznikach nr 6, 7 i 8 (wzory 3 umów).

Wykaz zmian znajduje się w załączonej dokumentacji.Plik naprawczy do formularzy Excel

Informujemy, że został opublikowany plik naprawczy do formularzy Excel. Plik jest przeznaczony dla formularzy Excel dedykowanych dla naborów wniosków w ramach Działania 9.1 RPO WD 2014-2020.

Plik należy zastosować w przypadku, gdy:

  • Na liście rozwijanej w części G w polu Stan wdrażania projektu komplementarnego nie występuje wartość „projekt zgłoszony w ramach tego samego naboru”,
  • Pomimo wybrania numeru poddziałania w części A wniosku nieprawidłowo wypełnia się pole Numer konkursu na Stronie tytułowej wniosku,
  • W Harmonogramie nie wypełniają się automatycznie pola na poziomie Zadań pomimo zaznaczenia pól na poziomie Etapów.

Plik naprawczy do formularza Excel:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2338705-plik-naprawczy-do-formularzy-excel?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Informujemy, że na stronie internetowej DWUP dedykowanej RPO zamieszczony został formularz EXCEL dla niniejszego konkursu.

IOK zaleca wykorzystanie formularza Excel w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2323722-formularz-excel-projekty-ops-i-pcpr-dzialanie-9-1-drugi-typ-operacji-9-1-a-operacje-typu-9-1-c-?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja (A – drugi typ operacji i C), Poddziałanie nr 9.1.2 Aktywna integracja – ZIT WrOF.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.