Plik naprawczy do formularzy Excel
Informujemy, że został opublikowany plik naprawczy do formularzy Excel. Plik jest przeznaczony dla formularzy Excel dedykowanych dla naborów wniosków w ramach Działania 9.1 RPO WD 2014-2020.

Plik należy zastosować w przypadku, gdy:

  • Na liście rozwijanej w części G w polu Stan wdrażania projektu komplementarnego nie występuje wartość „projekt zgłoszony w ramach tego samego naboru”,
  • Pomimo wybrania numeru poddziałania w części A wniosku nieprawidłowo wypełnia się pole Numer konkursu na Stronie tytułowej wniosku,
  • W Harmonogramie nie wypełniają się automatycznie pola na poziomie Zadań pomimo zaznaczenia pól na poziomie Etapów.

Plik naprawczy do formularza Excel:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2338705-plik-naprawczy-do-formularzy-excel?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Aktualizacja na dzień 22.02.2016 r.

Informujemy, że na stronie internetowej DWUP dedykowanej RPO zamieszczony został formularz EXCEL dla niniejszego konkursu.
IOK zaleca wykorzystanie formularza Excel w celu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje:
http://rpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl/-/2321274-formularz-excel-dzialanie-9-1-na-kompleksowe-projekty-ops-i-pcpr-pierwszy-typ-operacji-9-1-a-?redirect=http%3A%2F%2Frpo-wupdolnoslaski.praca.gov.pl%2Fwiadomosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4BOuzrbwanco%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1


Aktualizacja na dzień 17.02.2016 r.
Informujemy o zmianach regulaminu konkursu nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15
Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się poniżej.

Zestawienie wszystkich zmian zawarte zostało w osobnym pliku razem z załączoną dokumentacją.
Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 1, 6 i 7 (oświadczenie dot. Pzp oraz wzory dwóch umów), pozostałe załączniki do regulaminu nie wymagały zmian.


Aktualizacja na dzień 16.02.2016 r.

Zmiana dotyczy formy przygotowania i składania wniosków o dofinansowanie. Wnioski będą mogły być składane zarówno za pomocą generatora wniosków w systemie SNOW jak również za pomocą dedykowanego formularza Excel.

Szczegóły zostaną przedstawione w zaktualizowanym Regulaminie konkursu.
Wraz z aktualizacją Regulaminu konkursu zostanie udostępnione nowe narzędzie przygotowania wniosku.
 
Przewidywany termin zamieszczenia zmienionych regulaminów na stronach internetowych IOK:  do 19 lutego 2016 r.,


Aktualizacja na dzień 08.01.2016

Informujemy o zmianach dokonanych  w regulaminie konkursu nr RPDS.09.01.02-IP.02-02-009/15. Aktualna dokumentacja konkursowa znajduje się w folderze poniżej.
Zestawienie wszystkich zmian zawarte zostało w osobnym pliku razem z załączoną dokumentacją. Zmianie uległo ogłoszenie o konkursie, regulamin konkursu oraz załączniki nr 6 i 7.

Wydłużenie naboru wniosków:

  • Nowy termin składania wniosków: od 28 grudnia 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 9 “Włączenie społeczne”, Działania 9.1 “Aktywna integracja”, Poddziałania nr 9.1.2 “Aktywna integracja – ZIT WrOF”

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) została pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Aktualna wersja Strategii znajduje się w poniżej załączonej dokumentacji konkursowej.