RPDS.01.02.02-IP.01-02-327/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015 r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

oraz

Gmina Wrocław

pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu  Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020

 

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach

 

Oś priorytetowa 1

 „Przedsiębiorstwa i innowacje”

 

Działanie 1.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa”

 

Poddziałanie 1.2.2

„Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF”

 

Schemat 1.2 A

„Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R”

 

Termin naboru (składania wniosków):

 od godz. 8.00 dnia 05.12.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 28.02.2019 r.

 

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu są typy projektów w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 określone dla Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałania nr 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, którego celem szczegółowym jest zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw,  Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegająca na:

– prowadzeniu badań przemysłowych[1]

– prowadzeniu prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych)[2].

Uwaga: Projekt musi mieć charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych lub projekty mogą obejmować wyłącznie prace rozwojowe. Projekty obejmujące wyłącznie badania przemysłowe wykluczone są ze wsparcia.

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP.  W ramach schematu 1.2 A wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

 1. a) wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe).

Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R do etapu pierwszej produkcji[3] włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

 • prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
 • innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),
 • opracowaniu linii pilotażowych,
 • opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),
 • ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

 1. b) zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjent na etapie wypełniania wniosku wskazuje obszar badań (prace rozwojowe [w tym eksperymentalne], badania przemysłowe), których zakupione wyniki prac B+R oraz prawa własności intelektualnej będą dotyczyły.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

 • tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej[4],
 • ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),
 • wzornictwa przemysłowego,
 • rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W efekcie ww. typów projektów (prowadzonych przez przedsiębiorstwa samodzielnie prac badawczych lub dzięki zakupowi wyników B+R) osiągnięty zostanie etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) pozwalający na jego urynkowienie.

W przypadku MŚP obok prac badawczo-rozwojowych elementem projektu może być wdrożenie wyników tych prac, przy czym komponent wdrożeniowy musi stanowić mniejszość całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie dotyczyć może prac badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu. Zgodnie z załącznikiem do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego 2011-2020 Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska, do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

– branża chemiczna i farmaceutyczna;

– mobilność przestrzenna;

– żywność wysokiej jakości;

– surowce naturalne i wtórne;

– produkcja  maszyn  i  urządzeń, obróbka materiałów;

– technologie  informacyjno-komunikacyjne (ICT).

W przypadku realizacji działań w obszarze energetyki oraz inwestycji w technologię energetyczną sprawdzane będzie, czy inwestycja jest zgodna z celami planu w dziedzinie technologii energetycznych (SET- SET – European Energy 2020 Strategy).

UWAGA

Projekty muszą być realizowane na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF: Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie, Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała.

Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek o dofinansowanie.

Podstawa udzielenia pomocy publicznej/pomocy de minimis

Wsparcie w konkursie do schematu 1.2.A będzie udzielane wyłącznie jako:

 • pomoc publiczna na badania i rozwój (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020);
 • regionalna pomoc inwestycyjna (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z późn. zm.) – tylko komponent wdrożeniowy dla MSP;
 • pomoc de minimis (w oparciu o rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
  19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020).

Możliwe jest łączenie w projekcie ww. rodzajów pomocy publicznej.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

 • przedsiębiorcy[5] (w tym przedsiębiorcy typu spin off)zgodnie z definicją w art. 1 zał. nr I do rozporządzenia 651/2014.
 • konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty.
 • Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ogłoszonym naborze (alokacja) wynosi:
W ramach Schematu 1.2 A – 4 884 035,00 EUR. Po przeliczeniu wg kursu 1 Euro = 4,3307 PLN* (kurs według Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia tj. z dnia 30.10.2018 r.) alokacja w PLN wynosi    21 151 290,37  PLN.

 

 

*Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Zasady finansowania projektu

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 4 300 000 PLN

Miejsce realizacji projektu: zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020”, z zastrzeżeniem specyfiki konkursów w ramach ZIT.

 

 1. Poziom dofinansowania projektów

 

W przypadku wydatków objętych pomocą na badania i rozwój, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności
w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poniższą tabelą:

Przedsiębiorca Badania przemysłowe Prace rozwojowe (eksperymentalne)
Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia* Maksymalne dofinansowanie Maksymalne dofinansowanie po uwzględnieniu zwiększenia*
Mikro 70% 80% 45% 60%
Mały 70% 80% 45% 60%
Średni 60% 75% 35% 50%
Duży 50% 65% 25% 40%

*Intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych, do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

 1. a) projekt zakłada efektywną współpracę:

– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub

– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

 1. b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Obowiązek rozpowszechniania wyników projektu (badań przemysłowych lub prac rozwojowych) uważa się za spełniony, jeśli w okresie 3 lat od zakończenia projektu jego wyniki:

 • zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej

lub

 • zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych, zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNiSW (w części A wykazu, dostępnego na stronie internetowej MNiSW nauka.gov.pl[6]) lub w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych)

lub

 • zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Fakt spełnienia powyższych wymagań będzie przedmiotem kontroli IP. Niespełnienie danego warunku (wskazanego w pkt. a lub b) spowoduje zwrot części dofinansowania wynikającej z ww. premii.

W przypadku wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną (komponent wdrożeniowy), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (z późn. zm.):

 1. a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;
 2. b) dla średnich przedsiębiorstw – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Beneficjent pomocy musi wnieść wkład finansowy w wysokości, co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych, pochodzący ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania,
w postaci wolnej od wszelkiego publicznego wsparcia finansowego.

W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 – zgodnie z poziomem dofinansowania na dany rodzaj prac badawczych/wdrożeniowych (z zastrzeżeniem, że całkowita kwota pomocy de minimis dla danego podmiotu w okresie trzech lat podatkowych, z uwzględnieniem wnioskowanej kwoty pomocy de minimis oraz pomocy de minimis otrzymanej z innych źródeł) nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro).

 1. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

 

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 

 • Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR  – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 5.12.2018 r.  do godz. 15.00 dnia 28.02.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków – papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą
i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 28 lutego 2019 r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.pl ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57
§ 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 1. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie 1.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa

 

Poddziałanie 1.2.2

Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF

 

Schemat 1.2 A

Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

 

 

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku
o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku
o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 • Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej oraz strategicznej ZIT wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetowej ZIT WrOF (www.zitwrof.pl)  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy, w przypadku negatywnej oceny jego projektu, przysługuje prawo do wniesienia protestu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie nr 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R znajduje się na stronie internetowej  www.dip.dolnyslask.pl.

 • Kontakt

 

Pytania dotyczące aplikowania o środki w Działaniu 1.2, Podziałaniu 1.2.2, Schemat 1.2 A można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

 

 • e-mail: dip@umwd.pl
 • telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14
 • bezpośrednio w siedzibie:

DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Pytania dotyczące oceny strategicznej i Strategii ZIT WrOF  można składać do Biura ZIT WrOF poprzez:

 • e-mail: zit@um.wroc.pl
 • telefon: 664 151 658
 • bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia, Wydział Zarządzania Funduszami

 1. Komuny Paryskiej 39-41

50-451 Wrocław

KOMUNIKATY

1.2.2 A -12.18

kryteria

Prezentacja 1 2 A

PREZENTACJA ZIT

Odpowiedzi na pytanie ze spotkania dla Beneficjentów (7 grudnia 2018) cz. I

Odpowiedzi na pytanie ze spotkania dla Beneficjentów (7 grudnia 2018) cz. II

[1] badania  przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów
w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych (rozporządzenie 651/2014)

[2] eksperymentalne  prace  rozwojowe –  oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy
i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.

Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń (rozporządzenie 651/2014).

[3] Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub do pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

[5]Za przedsiębiorstwo uznaje się osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), w tym wspólników spółki cywilnej lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz dodatkowo spełniające kryteria zawarte w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca  2014. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER].

[6] Do czasu opublikowania nowego wykazu obowiązuje wykaz czasopism naukowych na rok 2016, opublikowany na stronie MNiSW (pod wskazanym powyżej linkiem).

UWAGA!

Informujemy, że Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje już w strukturach Wydziału Zarządzania Funduszami.

W związku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF można kierować do:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław

Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uległy zmianie.