Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF

Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

 


Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

  • DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,której Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

 

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, tj.:

 

Schemat 1.2.B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw.

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projektyobejmujące tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

  • laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,
  • centrów  badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,  będących jednostkami  organizacyjnymi  lub wyodrębnionymi  organizacyjnie jednostkami  rozpoczynającymi  lub rozwijającymi  działalność,  której głównym  zadaniem  jest  prowadzenie badań  naukowych  i prac  rozwojowych w wydzielonych  i przystosowanych  do tego  typu  działalności  pomieszczeniach przy  wykorzystaniu  infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

 

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

 

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

 

Preferencję uzyskają projekty:

– których  elementem  będzie  stworzenie etatów badawczych;

– realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

– realizowane  w ramach  partnerstwa przedsiębiorstw;

– projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub  przewidujące  współpracę z MŚP, NGO  i instytucjami  badawczymi  – w przypadku dużych firm.

 

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

 

 

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1416) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.