Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje,

Działanie 1.3 Rozwój przedsiębiorczości,

Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF

Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MŚP – projekty grantowe IOB

 

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

 • DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,której Zarząd Województwa Dolnośląskiegopowierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Przedmiotem konkursu jest udzielenie dofinansowania na realizację projektów grantowych (zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy wdrożeniowej), których celem będzie wsparcie MSP, w tym MSP znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy), w zakresie usług doradczych świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu.

Zastosowanie formuły projektów grantowych pozwoli wykorzystać doświadczenie podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji Grantodawców i ma prowadzić do wzmocnienia MŚP i ułatwienia ich rozwoju poprzez ukierunkowanie wsparcia i celowe dostarczenie środków finansowych na skorzystanie z usług doradczych.

Przedmiotem wsparcia w formie grantu ma być usługa doradcza definiowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 jako usługa świadczona przez doradcę zewnętrznego, która nie ma charakteru ciągłego ani okresowego, nie jest tez związana ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Grantobiorcy:

Grantobiorcy muszą mieć siedzibę na terenie ZIT WrOF określonym w Strategii ZIT WrOF.

Zgodnie z SZOOP RPO WD w zakresie schematu 1.3.C.2 możliwe jest wsparcie działań doradczych w następujących kierunkach:

         1. usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.)
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku[1].

  2. usługi w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw (również w początkowej fazie rozwoju), w tym przygotowanie dokumentów i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania, pomoc w pozyskaniu inwestora, analiza potrzeb i identyfikacja źródeł finansowania projektu – z wyłączeniem dokumentacji związanej z aplikowaniem o środki Funduszy Europejskich.

Powyższy katalog doradztwa, określony w SZOOP RPO WD, ma charakter przykładowy, podstawowy i możliwe jest jego rozszerzenie w ramach danego projektu grantowego, o ile wynika to z wyjściowej analizy potrzeb MŚP przeprowadzonej przez Grantodawcę.

Wykonawcami usług doradczych dofinansowanych w formie grantów muszą być instytucje otoczenia biznesu.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić udokumentowane zapotrzebowanie MŚP na usługi doradcze, które zamierza objąć wsparciem w ramach projektu. Jego potwierdzeniem mają być aktualne (do 2 lat wstecz od złożenia wniosków) badania/analizy dotyczące specjalistycznego wsparcia doradczego dla MŚP. Zaplanowane w projekcie działania powinny być dostosowane do ich wyników (np. przeprowadzenie rozpoznania na rynku potencjalnych wykonawców usług doradczych w zdiagnozowanych obszarach). Dysponując ww. analizami (własnymi, zleconymi lub ogólnie dostępnymi), Wnioskodawca powinien dołączyć je do wniosku w formie załącznika.

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

[1]Pod warunkiem, że doradztwo w tym zakresie nie ma charakteru ciągłego ani okresowego i nie stanowi zwykłego kosztu operacyjnego przedsiębiorstwa dotyczącego rutynowych, regularnych usług doradczych (zgodnie z przywołaną definicją usługi doradczej).