RPDS.03.03.02-IP.01-02-331/18

 

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA,

której ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

22 maja 2015r. powierzył zadania w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego

2014-2020

oraz

Gmina Wrocław

pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów

 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w  ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.2

Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF

 

Typ 3.3 C

Projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 31.01.2019 r.  do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

 

 1. Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

 

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3.C Efektywność energetyczna
w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.3.C jako projekty demonstracyjnepubliczne inwestycje[1] w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
(budowa oraz modernizacja)
.

Projekty muszą:

 1. dotyczyć inwestycji publicznej;
 2. polegać na budowie budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej/modernizacji budynku do standardu budynku o podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej;
 3. dotyczyć budynku użyteczności publicznej;
 4. mieć charakter demonstracyjny.

Przez inwestycję publiczną należy rozumieć inwestycję służącą realizacji zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, realizowaną przez jednostkę sektora finansów publicznych lub w jej imieniu.

Przez podwyższone parametry charakterystyki energetycznej należy rozumieć spełnienie co najmniej wymagań dla budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2021 r.
(od 1 stycznia 2019 r. dla budynków zajmowanych przez władze publiczne oraz będących ich własnością), określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – ze zm.

 

Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodnie z definicją ujętą
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z poźn. zm.). Jeśli budynek zamieszkania zbiorowego spełnia jednocześnie definicję budynku użyteczności publicznej, również może być przedmiotem projektu.

Demonstracyjny charakter projektu oznacza, że w okresie trwałości projektu budynek wykorzystywany jest do realizacji podstawowej funkcji użyteczności publicznej, z jednoczesnym udostępnieniem budynku dla zwiedzających w celu zapoznania się z zastosowanymi rozwiązaniami, dzięki którym osiągnięto podwyższone parametry energetyczne oraz uzyskanymi oszczędnościami energii. Informacje prezentowane są w sposób niespecjalistyczny i bez obowiązku udostępniania szczegółowej dokumentacji. Funkcja demonstracyjna powinna być realizowana bez szkody dla podstawowej funkcji użyteczności publicznej, ale podmiot użytkujący demonstracyjny budynek użyteczności publicznej musi na żądanie IZ lub innej uprawnionej instytucji udowodnić pełnienie funkcji demonstracyjnej, np. poprzez rejestr wizyt.

Projekt polegający na modernizacji energetycznej budynku opartej o system zarządzania energią może dotyczyć m.in.:

 1. ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię na cele ogrzewania, przygotowania CWU, wentylacji i chłodzenia (ocieplenie ścian, stropów, fundamentów, stropodachów lub dachów), modernizacja lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej lub wymiana oszkleń w budynkach na efektywne energetycznie, likwidacja liniowych i punktowych mostków cieplnych, uzupełniająco do powyższych prac – montaż urządzeń zacieniających okna (np. rolety, żaluzje) – komponent termomodernizacyjny. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii końcowej na cele ogrzewania na poziomie nie mniejszym niż 25% w stosunku do sytuacji wyjściowej określonej przez audyt energetyczny oraz zapewniające osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
 2. modernizacji systemów grzewczych zgodnie z audytem energetycznym (izolacja cieplna, równoważenie hydrauliczne lub kompleksowa modernizacja instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej) wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne), np. podłączenie do sieci ciepłowniczej/chłodniczej, lub instalację źródeł ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) lub instalacja kotłów spalających biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby (wymianie nie podlegają użytkowane kotły gazowe i olejowe, nie dopuszcza się też wymiany użytkowanych kotłów innych niż gazowe i olejowe na kotły węglowe i olejowe). Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2(w przypadku zmiany paliwa – co najmniej o 30%) i innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5 oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wymiana kotła może zostać wsparta jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie lub technicznie niemożliwe;

UWAGA:

Wymiana wysokoemisyjnego źródła ciepła musi spełniać wszystkie warunki określone
w kryterium „Wymiana źródła ciepła”;

 1. modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 2. modernizacji systemów wentylacji (w tym z odzyskiem ciepła), modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
 3. instalacji OZE – (np. na potrzeby pozyskiwania ciepłej wody użytkowej lub wytwarzania energii elektrycznej), jeśli wynika z audytu (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku instalacji do produkcji energii elektrycznej np. fotowoltaicznej czy wykorzystującej siłę wiatru dopuszcza się mikroinstalacje[2], których moc powinna być obliczona na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną w modernizowanym budynku, na podstawie średniorocznego zużycia za poprzedni rok i uwzględniającego oszczędności uzyskane w wyniku realizacji projektu. Dopuszcza się oddawanie („akumulację”) do sieci energetycznej okresowych nadwyżek energii;
 4. instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną (termostaty, czujniki temperatury, pogodowe, obecności, sterowniki, automatyczne układy regulacji, aplikacje komputerowe, gotowe systemy, urządzenia pomiarowe, liczniki ciepła, chłodu, CWU, zawory podpionowe itp.) mające na celu zmniejszenie zużycia energii poprzez dostosowanie mocy urządzeń do bieżącego zapotrzebowania – komponent zarządzania energią;
 5. element uzupełniający projektu (którego wartość nie przekroczy 10% wartości wydatków kwalifikowalnych niezależnie od liczby budynków w projekcie) może stanowić wymiana oświetlenia oraz urządzeń i instalacji na potrzeby termomodernizowanego budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne w tym także usprawnienia systemu poprzez np. inteligentne zarządzanie oświetleniem i wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach (natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb użytkowych (czujniki natężenia światła, czujniki ruchu, oprawy oświetleniowe zwiększające efektywność oświetlenia, wyłączniki czasowe itp.) oraz stosowanie energooszczędnych systemów zasilania. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku musi być udokumentowane stosownymi wyliczeniami przy czym należy zapewnić, że nowo instalowane urządzenia zużywają mniej energii od dotychczasowych co najmniej o 25% (wymiana urządzeń elektrycznych nie dotyczy nowo budowanych budynków);
 6. komponent edukacyjny, czyli odpowiednie przeszkolenie osób użytkujących budynek
  z obsługi urządzeń/systemów np. do ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji co jest konieczne dla osiągnięcia i utrzymania zakładanych oszczędności energii (np. z obsługi zaworów termostatycznych i/lub korzystania z wentylacji z odzyskiem ciepła), ale
  z odniesieniem do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny. Należy również umieścić na okres trwałości projektu w widocznym miejscu w budynku informację o osiągniętym przez projekt efekcie ekologicznym (np. zmniejszeniu zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania, redukcji emisji CO2) oraz zagwarantować realizację funkcji demonstracyjnej poprzez np. wyznaczenie osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji osobom zainteresowanym oraz prowadzenie rejestru takich zdarzeń (funkcja demonstracyjna).

 

W przypadku termomodernizacji obiektów, dofinansowanie uzyskają projekty, które zawierają wszystkie obowiązkowe komponenty:

 • termomodernizacyjny (przy czym oszczędność energii w budynku w wyniku inwestycji musi wynieść co najmniej 25%, zgodnie z audytem energetycznym/efektywności energetycznej
  i jednocześnie zapewniać podwyższone parametry charakterystyki energetycznej) – dotyczy budynków modernizowanych, w przypadku budynków nowo budowanych należy zweryfikować dokumentację budowlaną, czy zapewniono osiągnięcie podwyższonych parametrów charakterystyki energetycznej w budynku;
 • zarządzania energią (wymagany jest co najmniej najprostszy system zarządzania energią, np.
  w postaci grzejnikowych zaworów termostatycznych, indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody użytkowej, chłodu i zaworów podpionowych, automatyki pogodowej lub innych urządzeń pozwalających dostosować zużycie energii do zapotrzebowania); chyba że w obiekcie w którym realizowany jest projekt taki system już istnieje (co potwierdza audyt energetyczny/audyt efektywności energetycznej);
 • edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

 

W przypadku budynków nowo budowanych należy zapewnić:

 • podwyższone parametry charakterystyki energetycznej;
 • komponent zarządzania energią;
 • komponent edukacyjny z funkcją demonstracyjną.

 

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Jeśli projekt obejmuje więcej niż 1 budynek, warunki muszą być spełnione w każdym z nich.

 

W przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa)
i innych zanieczyszczeń powietrza takich jak pyły zawieszone PM 10 i PM 2,5, co powinno wynikać
z dokumentacji projektu. Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i społecznie oraz
w stosownych przypadkach, przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu (inwestycje powinny uwzględniać także koszty eksploatacji i możliwość ich ponoszenia przez ostatecznych odbiorców pomocy).

Wsparcie powinno być uwarunkowane wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność energetyczną i ograniczające zapotrzebowanie na energię w budynkach, w których wykorzystywana jest energia ze wspieranych urządzeń, zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego i/lub audytu efektywności energetycznej. Inwestycje w tym zakresie mają długotrwały charakter i dlatego powinny być zgodne z właściwymi przepisami unijnymi. Wspierane urządzenia do ogrzewania powinny od początku okresu programowania charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone
w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Wszelkie inwestycje powinny być zgodne z unijnymi standardami i przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Dodatkowym elementem demonstracyjnym projektu może być:

 1. zielony dach,
 2. zielone ściany,
 3. system pozyskiwania wody deszczowej lub odzyskiwania wody szarej lub podobny,
 4. zastosowanie oprzyrządowania do stałego monitoringu budynku w zakresie zużycia energii na cele ogrzewania, chłodzenia, przygotowania CWU i wentylacji budynku oraz za zawarcie umowy / podpisanie listu intencyjnego z uczelnią wyższą lub jednostką naukowo – badawczą w celu naukowego wykorzystania pomiarów
 5. udostępnianie szczegółowej dokumentacji budowlanej i technicznej budynku w celach naukowo – badawczych.

 

W przypadku termomodernizacji kwalifikowalne mogą być wyłącznie wydatki, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej i wynikają z audytu energetycznego. Wydatki nie mające bezpośredniego związku z poprawą efektywności energetycznej (np. zmiana układu pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń w meble, montaż urządzeń sanitarnych, remont klatki schodowej) nie mogą stanowić wydatków kwalifikowalnych w projekcie. Wyjątek stanowią wydatki na prace niezbędne do poprawy efektywności ale bezpośrednio z nią nie związane, bez których nie da się skutecznie zrealizować prac bezpośrednio związanych z poprawą efektywności, np. osuszenie ścian, naprawa
i uzupełnienie ubytków przegrody przed zamocowaniem izolacji itp. Zasada ta nie dotyczy również usprawnień na rzecz osób z niepełnosprawnościami, związanych z realizacją koncepcji uniwersalnego projektowania, o której mowa w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
.

 

Nie jest możliwa termomodernizacja budynków zdewastowanych i/lub znajdujących się w stanie technicznym, który uniemożliwia sporządzenie audytu energetycznego/świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z metodologią.  Ponadto w wyniku termomodernizacji nie jest możliwe zwiększenie powierzchni użytkowej i zmiana sposobu użytkowania budynku.

 

W obszarze ochrony zdrowia projekty mogą dotyczyć tylko obiektów, których funkcjonowanie będzie uzasadnione w kontekście map potrzeb zdrowotnych opracowanych przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych (rozumianych zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji projektu. Zasada ta obowiązuje po wejściu w życie zmienionego RPO WD (decyzja wykonawcza KE C(2018) 5160 z dnia 27.07.2018 r.).

 

UWAGA:

1) Projekty muszą być realizowane na obszarze Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

2) Jeden Wnioskodawca może złożyć w tym naborze tylko jeden wniosek
o dofinansowanie. Zasada dotyczy również projektów partnerskich – Wnioskodawca nie może brać udziału w projekcie partnerskim jako partner, jeśli składa wniosek samodzielnie w tym samym konkursie.

 1. Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy Wnioskodawców/Beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne[3],[4], których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST.

Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

 • Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów

Zgodnie z postanowieniami Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Dolnośląskiego na realizację Działania 3.3, Podziałania 3.3.2, Typu 3.3 C, przewidziano:

2 104 131EUR

(9 112 360,12 PLN *, kurs 4,3307** z dnia 30 października 2018 r.)

*w tym na procedurę odwoławczą 15% kwoty przeznaczonej na konkurs.

** Ze względu na kurs EUR limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu.

Konkurs jest ukierunkowany na Obszar ZIT WrOF obejmujący następujące obszary:

Gmina Wrocław, Miasto i Gmina Jelcz-Laskowice, Miasto i Gmina Kąty Wrocławskie, Gmina Siechnice, Gmina Trzebnica, Miasto i Gmina Oborniki Śląskie, Miasto i Gmina Sobótka, Gmina Miasto Oleśnica, Gmina Oleśnica, Gmina Długołęka, Gmina Czernica, Gmina Żórawina, Gmina Kobierzyce, Gmina Miękinia, Gmina Wisznia Mała.

 1. Zasady finansowania projektu

 

Minimalna całkowita wartość wnioskowanego dofinansowania projektu wynosi 500 000 PLN.

Miejsce realizacji projektu:zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SZOOP RPO WD „Zasady kwalifikowalności wydatków finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020” z zastrzeżeniem konkursów
w ramach ZIT.

 

 1. Poziom dofinansowania projektów

 

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych (z ewentualnym uwzględnieniem dochodu);
 • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej (na podstawie GBER odpowiednio dla art. 37, 38 oraz 41) ale nie więcej niż 85%,
 • w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85%, ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowe
  z uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła;
 • w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem, ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej, ale nie więcej niż 85%;

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części.
W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

 1. Okres realizacji projektu

IOK rekomenduje przyjąć termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r.

 

Wniosek końcowy o płatność należy złożyć w terminie do 60 dni od daty zakończenia realizacji projektu, wskazanej w umowie o dofinansowanie. Termin złożenia wniosku końcowego o płatność nie może być późniejszy niż 30 czerwca 2023 roku (w uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od beneficjenta – IOK może wyrazić zgodę na wydłużenie tego terminu).”

Uwaga: do wskazanego terminu złożenia ostatniego wniosku o płatność projekt musi być zakończony.

 • Termin, miejsce i sposób składnia wniosków o dofinansowanie projektu oraz sposób uzupełniania w nich braków formalnych/oczywistych omyłek

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie https://snow-dip.dolnyslask.pl/ i przesyła do DIP (Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach niniejszego konkursu w terminie :

od godz. 8.00 dnia 31.01.2019 r.  do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby DIP (IOK) należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków – papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania w terminie do godz. 15.00 dnia 30.04.2019 r.

DIP nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Wszystkie załączniki wymienione w sekcji „Załączniki” Wnioskodawca składa jedynie w formie elektronicznej za pomocą aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępnej na stronie http://snow-dip.dolnyslask.plw ww. terminie. Wszystkie załączniki muszą być podpisane/potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Z uwagi na wymogi sprzętowe (system SNOW)   załączniki w wersji  elektronicznej powinny zostać sporządzone w formacie skanowanych do formatu PDF wydruków dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Pliki graficzne (zdjęcia) powinny dotyczyć jedynie przedstawienia miejsca realizacji projektu, zgromadzonych  zasobów technicznych, tj.  wyłącznie w odniesieniu do  załącznika Dokumenty inwentaryzacyjne stanu istniejącego obiektu wraz z fotografiami.

W przypadku wyboru projektu Wnioskodawcy do dofinansowania, Wnioskodawca zobligowany będzie do przesłania ww. załączników, (które zostały wysłane w wersji elektronicznej) w wersji papierowej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Za datę wpływu do DIP/IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Zgodnie z art. 57 § 5 pkt 2 KPA, termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Papierową wersję wniosku należy dostarczyć do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 1. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

 

Wniosek należy złożyć w zamkniętejkopercie, której opis zawiera następujące informacje:

NUMER NABORU

Numer wniosku o dofinansowanie

Nazwa wnioskodawcy

Adres wnioskodawcy

NIP

Tytuł projektu

 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej
i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT WrOF

Typ 3.3 C projekty demonstracyjne – publiczne inwestycje  w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach charakterystyki energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

 

 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

ul. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić według Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dostępnej na stronie internetowej DIP.

W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii dokumentu potwierdzonej za zgodność
z oryginałem, należy przez to rozumieć:

– kopię zawierającą klauzulę „Za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie poświadczoną własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy oraz opatrzoną aktualną datą i pieczęcią Wnioskodawcy, lub

– kopię zawierającą na pierwszej stronie dokumentu klauzulę „Za zgodność z oryginałem od strony … do strony…” opatrzonej podpisem Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy, pieczęcią oraz aktualną datą – w tym przypadku osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy powinna zaparafować każdą stronę kopii dokumentu.

Wniosek powinien być trwale spięty w kompletny dokument.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Forma składania wniosków określona w tym punkcie Regulaminu obowiązuje także przy składaniu każdej poprawionej wersji wniosku o dofinansowanie.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, DIP zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

 • Zasady wyboru projektów

 

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po zakończeniu procedury oceny formalnej, merytorycznej, strategicznej ZIT wszystkich wniosków o dofinansowanie.

Wyniki rozstrzygnięcia konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej DIP (www.dip.dolnyslask.pl), stronie internetwej ZIT WrOF (www.zitwrof.pl)  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) jako lista/listy projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania. Każdy Wnioskodawca zostaje powiadomiony pisemnie o zakończeniu oceny jego projektu.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu towrzesień 2019 r.

IOK zastrzega sobie zmianę terminu rozstrzygnięcia konkursu.

 1. Informacja o środkach odwoławczych przysługujących Wnioskodawcy

Wnioskodawcy,  w  przypadku  negatywnej  oceny  jego  projektu,  przysługuje  prawo  do wniesienia protestu,  zgodnie  z  zasadami  określonymi w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Szczegółowe informacje na temat procedury odwoławczej znajdują się w Regulaminie Konkursu.

 1. Dokumentacja konkursowa

Regulamin Konkursu wraz z załącznikami (pełna dokumentacja) do Działania 3.3, Podziałania 3.3.2, Typ 3.3 Cznajduje się na stronie Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej: www.dip.dolnyslask.pl oraz na stronie ZIT WrOF www.zitwrof.pl.

 • Kontakt

 

Pytania  dotyczące  aplikowania  o  środki  w  do Działania 3.3, Podziałania 3.3.2, Typ 3.3 można kierować poprzez:

Instytucja Organizująca Konkurs (IOK): DIP

 

 • E – maila: dip@umwd.pl
 • Telefon: 71 776 58 12 , 71 776 58 13, 71 776 58 14
 • bezpośrednio w siedzibie:

DIP – Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4,

53-611 Wrocław

Zapytania do ZIT WrOF (wyłącznie w zakresie Strategii WrOF) można składać za pomocą:

– e-maila: zit@um.wroc.pl

– telefonu: 664-151-658

– bezpośrednio w siedzibie:

Urząd Miejski Wrocławia

Wydział Zarządzania Funduszami

 1. Komuny Paryskiej 39-41

50-451 Wrocław

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

[1]W rozumieniu ustawyo odnawialnych źródłach energii.

[3] Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

[4] W zakresie budynków użyteczności publicznej, zgodnie z definicją ujętą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015, poz. 1422).

UWAGA!

Informujemy, że Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje już w strukturach Wydziału Zarządzania Funduszami.

W związku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF można kierować do:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław

Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania (28)