Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna,

Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym

Poddziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym ZIT WrOF

Schemat 3.3. B Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych

 
Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Aby projekt był kwalifikowalny, musi być realizowany w całości na obszarze ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 pełniąca rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z konkursem realizuje:

Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław,

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4
Wrocław 53-611

oraz

Gmina Wrocław
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

Na co i kto może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 3.3.B Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym w Osi Priorytetowej  3 Gospodarka niskoemisyjna, tj.:

3.3.B projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnych opartych o system zarządzania energią dotyczące m.in.:

 • ocieplenia (termomodernizacji) obiektów zmniejszającego zapotrzebowanie budynku na energię– komponent termomodernizacyjny;
 • modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (jeśli konieczne);
 • modernizacja przyłącza do sieci ciepłowniczej;
 • modernizacji systemów wentylacji, modernizacji i/lub instalacji systemów klimatyzacji;
 • instalacji OZE –na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków;
 • instalacja systemów monitoringu i zarządzania energią cieplną i elektryczną– komponent zarządzania energią;
 • element uzupełniający projektu (do 10% wartości wydatków kwalifikowalnych) może stanowić wymiana oświetlenia w częściach wspólnych i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku (np. windy, napędy urządzeń i instalacji, pompy w instalacjach C.O. i C.W.U) na energooszczędne.

Modernizacja kompleksowa oznacza, że każdy projekt powinien zawierać co najmniej komponent termomodernizacyjny oraz zarządzania energią (chyba, że system ten już istnieje i nie ma potrzeby rozwijania go). Ponieważ poprawne funkcjonowanie nowoczesnych systemów ogrzewania/chłodzenia wymaga świadomego ich użytkowania i często zmiany dotychczasowych zachowań, projekty powinny obejmować również element edukacyjny użytkowników docelowych. Nie powinien on się jednak ograniczać wyłącznie do technicznej instrukcji obsługi urządzeń (która powinna być zapewniona) ale powinien również odnieść się do szerszego kontekstu projektu, wskazując na jego walor ekologiczny – tzw. komponent edukacyjny. Jest to trzeci, obok komponentu termomodernizacyjnego oraz zarządzania energią, obowiązkowy element w projekcie.

Kategorią interwencji (zakresem interwencji dominującym) dla niniejszych konkursów jest kategoria 014 Renowacja istniejących budynków mieszkalnych dla celów efektywności energetycznej, projekty demonstracyjne i środki wsparcia.

Typy beneficjentów:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • podmioty publiczne, których właścicielem jest JST lub dla których podmiotem założycielskim jest JST;
 • jednostki organizacyjne JST;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • organizacje pozarządowe;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Do identyfikacji podmiotu publicznego należy stosować definicję zapisaną
w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Finanse

Konkurs będzie skierowany do wnioskodawców z obszaru ZIT WrOF:

Alokacja ogółem przeznaczona na konkurs wynosi 4 129 442 EUR, tj. 18 277 323 PLN

Alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w lipcu 2016 r., 1 euro = 4,4261 PLN.

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów w konkursie.

Minimalna całkowita wartość projektu: 50 000 PLN

Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi:

 • w przypadku projektu nieobjętego pomocą publiczną – maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;
 • w przypadku projektu objętego pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektu objętego pomocą de minimis, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 85% ale nie więcej niż równowartość 200 000 euro dla podmiotu na 3 lata podatkowez uwzględnieniem kwoty pomocy de minimis otrzymanej z innego źródła;
 • w przypadku projektu generującego dochód, dla którego dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%;
 • w przypadku projektu częściowo objętego pomocą publiczną, w części nie objętej tą pomocą, jeśli dla tej części dokonano wyliczenia luki finansowej – zgodnie z wyliczeniem ale nie więcej niż 85%, dla części objętej pomocą publiczną – w wysokości wynikającej z reguł pomocy publicznej ale nie więcej niż 85%;
 • dla projektu generującego dochód, w którym występuję pomoc publiczna nie wymieniona w art. 61 ust. 8 rozporządzenia ogólnego, wartość dofinansowania wyliczona za pomocą luki finansowej nie może przekroczyć poziomu wynikającego z zasad pomocy publicznej i nie więcej niż 85%.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną powyższe zasady stosuje się do każdej z części, co oznacza, że poziom dofinansowania projektu określa się oddzielnie dla każdej części. W takim przypadku łączny poziom maksymalnego dofinansowania w projekcie może być wyższy niż wynikający z reguł pomocy publicznej (ale nie więcej niż 85%).

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych: Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu  wynosi co najmniej 15%.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stronie http://snow-umwd.dolnyslask.pli przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dn. 29 sierpnia 2016 r. do godz. 15.00 dn. 13 października 2016 r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku
o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania konkursu. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji generator wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej. Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona osobiście lub kurierem do sekretariatu Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej mieszczącej się pod adresem:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

 1. Strzegomska 2-4

53-611 Wrocław

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie (lub innym opakowaniu np. pudełku), której opis zawiera następujące informacje:

– pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

– wniosek o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr …………..

– tytuł projektu

– numer wniosku o dofinansowanie

– „Nie otwierać przed wpływem do DIP”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IOK zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.