Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,

Działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa,

Poddziałanie 4.2.2 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT WrOF

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa, tj.:

4.2.A Projekty dotyczące budowy, rozbudowy, przebudowy i/lub modernizacji  zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM , w tym:

  • sieci kanalizacji sanitarnej,
  • oczyszczalnie ścieków,
  • inwestycje w zakresie instalacji służących do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych (innego niż składowanie) – jako element projektu,

inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i oczyszczania ścieków – jako element projektu.

Komunikaty

komunikat-w-sprawie-wydłużenia-terminu-oceny-formalnej-dla-naboru-RPDS.04.02.02-IZ.00-02-244_17

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania (41)