Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,

Działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych,

Poddziałanie 4.4.2 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT WrOF

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

 

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych, tj.:

4.4.EProjekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne) służące zmniejszaniu presji na obszary cenne przyrodniczo;

4.4.F Projekty dotyczące przebudowy/ rozbudowy, doposażenia ośrodków edukacji ekologicznej;

W ramach typu F nie jest możliwa budowa nowych ośrodków edukacji ekologicznej.

Ośrodki te muszą na moment złożenia wniosku już funkcjonować i musi być to uregulowane i przedstawione w dokumentacji aplikacyjnej (np. uchwała rady gminy o powołaniu, statut, dokumenty świadczące o prowadzonej działalności).

W ramach RPO wsparcie udzielane jest dla ośrodków innych niż podległe parkom narodowym.

Ośrodki edukacji podległe parkom narodowym – dofinansowane z poziomu krajowego – w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko.

Możliwe jest łączenie ww. typów projektów – o wyborze typu decyduje struktura wydatków kwalifikowalnych (ich większościowy udział).

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

02/11/2016 Komunikat

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w Kryteriach oceny zgodności projektów ze strategią ZIT WrOFw ramach kryterium nr 2 Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT, ze względu na omyłkę pisarską w pozycji – „ 0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący)”, wprowadzono poprawny zapis „do”, zamiast „poniżej”.
Pełna treść komunikatu poniżej

komunikat-w-sprawie-kryteriow-oceny-zgodnosci-projektow-dzialanie-4-4

Komunikat

Komunikat – wydłużenie terminu naborów

Pliki do pobrania (59)