Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,

Działania 4.5 Bezpieczeństwo,

Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo– ZIT WrOF

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu są typy projektów A i B określone dla działania 4.5 Bezpieczeństwo w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

  • Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji.
  • Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych (mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym) – będące częścią zintegrowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z wymogami prawa UE (w tym tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej), działania związane z zapobieganiem suszom, w tym:
  • projekty dotyczące działań związanych z regulacją i odbudową cieków wodnych, a także ze zwiększeniem retencji wodnej np. poprzez budowę urządzeń piętrzących;
  • budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych;
  • budowa, przebudowa/ rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych

Komunikaty

komunikat-w-sprawie-wydłużenia-terminu-oceny-formalnej-dla-naboru-RPDS-04-05-02-IZ-00-02-237_17

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania (35)