Informacje ogólne

 

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Środowisko
i zasoby, Działania 4.5 Bezpieczeństwo – Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

Nabór w trybie konkursowym skierowany:

·         do wnioskodawców/beneficjentów realizujących projekty na obszarze ZIT WrOF;

 

Pełna nazwa i adres właściwej instytucji organizującej konkurs: Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) – pełniące role Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje:

– Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) na podstawie porozumienia  zawartego pomiędzy IZ RPO WD
a Gminą Wrocław pełniącą funkcję lidera ZIT WrOF oraz funkcję Instytucji Pośredniczącej, w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne RPO WD.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegających dofinansowaniu: Przedmiotem konkursu są typy projektów A i B określone dla działania 4.5 Bezpieczeństwo w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

 

4.5.A     Projekty związane z budową lub rozbudową systemów i urządzeń małej retencji.

 

4.5.B      Projekty dotyczące inwestycji przeciwpowodziowych (mające na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym) – będące częścią zintegrowanych planów zarządzania ryzykiem powodziowym zgodnie z wymogami prawa UE (w tym tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej), działania związane z zapobieganiem suszom, w tym:

·         projekty dotyczące działań związanych z regulacją i odbudową cieków wodnych, a także ze zwiększeniem retencji wodnej np. poprzez budowę urządzeń piętrzących;

·         budowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych;

·         budowa, przebudowa/ rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Typy wnioskodawców/beneficjentów:

 

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów:

·         jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

·         jednostki podległe jst, w tym jednostki organizacyjne jst;

·         administracja rządowa;

·         Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;

·         organizacje pozarządowe.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów
w konkursie:

 

 

Alokacja przeznaczona na konkurs wynosi 2 496 238 Euro, tj. 10 704 367 PLN.

 

Alokacja przeliczona po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym we wrześniu 2018  r., 1 euro = 4,2882 PLN.

 

Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania Listy ocenionych projektów.

 

Kwota alokacji do czasu rozstrzygnięcia naboru może ulec zmniejszeniu ze względu na pozytywnie rozpatrywane protesty w ramach działania.

 

Minimalna wartość projektu: Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania: 500 tys. PLN

 

Maksymalna wartość projektu: Nie dotyczy.
Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota do dofinansowania projektu:

 

Dofinansowanie UE na poziomie projektu: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych;

 

 

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych:

 

Wkład własny beneficjenta na poziomie projektu: co najmniej 15%;

 

Termin, miejsce
i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu:

 

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR – dostępny na stroniehttps://snow-umwd.dolnyslask.pli przesyła do IOK w ramach niniejszego konkursu w terminie od godz. 8.00 dnia 2listopada 2018 r. do godz. 15.00 dnia 17 stycznia2019r.

Logowanie do Generatora Wniosków w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe w czasie trwania naboru wniosków. Aplikacja służy do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. System umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia do właściwej instytucji.

Ponadto ww. terminie(do godz. 15.00 dnia 17 stycznia2019r.) do siedziby IOK należy dostarczyć jeden egzemplarz wydrukowanej z aplikacji Generator Wniosków papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą i z pieczęcią imienną osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami).

Jednocześnie, wymaganą analizę finansową (w postaci arkuszy kalkulacyjnych w formacie Excel z aktywnymi formułami) przedłożyć należy na nośniku CD.

Za datę wpływu do IOK uznaje się datę wpływu wniosku w wersji papierowej.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście lub za pośrednictwem kuriera do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

 

b) za pośrednictwem polskiego operatora wyznaczonego,  w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Funduszy Europejskich

ul. Mazowiecka 17

50-412 Wrocław

II piętro, pokój nr 2019

 

Zgodnie z art. 57 § 5 KPA termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe. W takim wypadku decyduje data stempla pocztowego. Decyzją Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r., wydaną na podstawie art. 71 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, dokonany został wybór operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025, którym została Poczta Polska SA.

Suma kontrolna wersji elektronicznej wniosku (w systemie) musi być identyczna z sumą kontrolną papierowej wersji wniosku.

Wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w zamkniętej kopercie, (lub innym opakowaniu np. pudełku) której opis zawiera następujące informacje:

– pełna nazwa Wnioskodawcy wraz z adresem

– wniosek o dofinansowanie projektu w ramach naboru nr …………..

– tytuł projektu

– numer wniosku o dofinansowanie

– „Nie otwierać przed wpływem do Wydziału Obsługi Wdrażania EFRR”.

Wraz z wnioskiem należy dostarczyć pismo przewodnie, na którym zostanie potwierdzony wpływ wniosku do IOK. Pismo to powinno zawierać te same informacje, które znajdują się na kopercie.

Wnioski złożone wyłącznie w wersji papierowej albo wyłącznie w wersji elektronicznej zostaną uznane za nieskutecznie złożone i pozostawione bez rozpatrzenia. W takim przypadku wersja papierowa wniosku (o ile zostanie złożona) będzie odsyłana na wskazany we wniosku o dofinansowanie adres korespondencyjny w ciągu 14 dni od daty złożenia.

Oświadczenia oraz dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku o dofinansowanie podczas trwania konkursu oraz na każdym etapie jego oceny. Należy wówczas dostarczyć do IOK pismo z prośbą o wycofanie wniosku podpisane przez osobę uprawnioną do podejmowania decyzji w imieniu wnioskodawcy.

W przypadku ewentualnych problemów z Generatorem, IZ RPO WD zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wyżej opisana. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, gdzie opublikowano ogłoszenie.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu: Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl  oraz na portalu Funduszy Europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl)i na www.zitwrof.pl.

UWAGA!

Informujemy, że Biuro ZIT WrOF nie funkcjonuje już w strukturach Wydziału Zarządzania Funduszami.

W związku z tym zapytania w zakresie Strategii ZIT WrOF można kierować do:

Urząd Miejski Wrocławia
Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
ul. Komuny Paryskiej 39-41
50-451 Wrocław

Adres siedziby, e-mail oraz numer telefonu nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania (50)