Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, tj.:

6.1.A Budowa, remont, przebudowę, rozbudowę, nadbudowę,wyposażenie

infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług:m.in.:

 • ośrodków wsparcia,
 • rodzinnych domów pomocy,
 • placówek wsparcia dziennego,
 • placówek reintegracyjnych, realizujących usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, np.: Centrów Integracji Społecznej (CIS), Zakładów Aktywizacji Zawodowej (ZAZ), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ),
 • związanej ze wsparciem pieczy zastępczej:
 • rodzinnej, tj. rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka,
 • instytucjonalnej tj.: placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjny ośrodek preadopcyjny,
 • noclegowni i domów dla bezdomnych.

6.1.B Zmiana sposobu użytkowania, budowa, remont, przebudowa, rozbudowa[1], wyposażenie budynków infrastruktury: domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku:

 • domów pomocy społecznej,
 • placówek prowadzonych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

 

Dla określonych powyżej typów projektów zakłada się również inwestycje, w wyniku których powstanie infrastruktura na potrzeby funkcjonowania ww. placówek (np. w wyniku adaptacji istniejących budynków do nowej funkcji).

W ramach ogłoszonego konkursu preferowane będą projekty:

 • o charakterze rewitalizacyjnym – ujęte w lokalnym programie rewitalizacji (na „Liście B”) lub w dokumencie równorzędnym[2] i umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD (na dzień składania wniosku o dofinansowanie);
 • realizowane na obszarach wiejskich[3];
 • realizowane w partnerstwie.

 

Warunki oraz preferencje (punktowane) w zakresie wyboru projektów szczegółowo określają „Kryteria wyboru projektów w ramach RPO WD 2014-2020”, zatwierdzone Uchwałą nr 42/16 z dnia 8 września 2016 r. Komitetu Monitorującego RPO WD 2014-2020, zamieszczone na stronie www.rpo.dolnyslask.pl („Wyciąg z Kryteriów wyboru projektów” obowiązujących w niniejszym naborze stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu). 

Komunikat 16/11/2016

komunikat-6-1-a-i-b

komunikat-6-1-d-i-e

[1] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią obiektu.

[2] Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

[3] Zdefiniowanych zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r.

Komunikat przedłużenie wnioski o płatność

Pliki do pobrania (55)