Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 6 Infrstruktura spójności społecznej,

Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.3.B Rewitalizacja zdegradowanych obszarów osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

6.3.B Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków[1] mieszkalnych (nie ma możliwości budowy nowych obiektów).

Preferowane będą projekty:

  • dotyczące zabytków wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu lub obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków;
  • realizowane w partnerstwie.

Nie będą finansowane:

  • Wydatki na remont, odnowę części usługowej, produkcyjnej itp., związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej we wspieranych w projekcie budynkach[2].
  • Wydatki na remont, odnowę części związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach[3].
  • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Komunikaty:

Kwestia partnerstwa w LPR

Komunikat-w-sprawie-zmiany-terminu-orientacyjnego-rozstrzygnięcia-naborów-ogłoszonych-w-ramach-RPO

Komunikat-dotyczący-możliwości-wydłużenia-terminu-na-złozenie-wniosku-o-płatność-końcową 

 

[1]Budynek – zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

[2] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[3] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.