Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 6 Infrstruktura spójności społecznej,

Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów  – Poddziałanie 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF

Nabór  dla beneficjentów realizujących projekty na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

 • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
 • Gmina Wrocław pełniąca funkcję IP w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

 

Przedmiotem konkursu jest typ projektu określony dla działania 6.3. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów osi priorytetowej 6 Infrastruktura spójności społecznej, tj.:

 

6.3.A Remont, przebudowa, rozbudowa[1], adaptacja, wyposażenie istniejących zdegradowanych budynków[2], obiektów[3], zagospodarowanie terenów i przestrzeni (np. monitoring miejski lub dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób niepełnosprawnych) – w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji społecznych, kulturalnych, gospodarczych, edukacyjnych lub rekreacyjnych.

 

6.3.C Inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (tylko przebudowa albo modernizacja dróg).

 

Wsparcie będzie możliwie jedynie wtedy, gdy inwestycje takie będą stanowiły element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i będą stanowiły element lokalnego programu rewitalizacji; Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) nie mogą być realizowane na obszarach wiejskich.  Mogą one być realizowane  jedynie na obszarach miejskich
i miejskich obszarach funkcjonalnych[4], jako element programu rewitalizacji jedynie wówczas, gdy przyczynią się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji ww. obszarów.

 

Zgodnie z Umową Partnerstwa i stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju kwalifikowalne do wsparcia w ramach działania 6.3.C RPO WD 2014-2020 są inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) zlokalizowane jedynie w:

 • miejskich obszarach funkcjonalnych rozumianych zgodnie z zapisami KPZK 2030 i Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 (wszystkie jednostki administracyjne należące do Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Legnickiego obszaru funkcjonalnego, Wałbrzyskiego obszaru funkcjonalnego lub Jeleniogórskiego obszaru funkcjonalnego)[5];
 • na pozostałym obszarze województwa dolnośląskiego – wyłącznie w gminach miejskich lub obszarach miejskich gmin miejsko-wiejskich.

Kwalifikacja danej gminy jako obszar miejski będzie następować zgodnie
z podziałem administracyjnym i kodem TERYT, czyli jako obszar gminy miejskiej lub obszar miejski gminy miejsko-wiejskiej (niezależnie od kodu danej gminy w DEGURBA).

 

Wykluczone są inwestycje w tzw. drogi lokalne (gminne i powiatowe) na terenie  gmin wiejskich i obszarach wiejskich w gminach miejsko wiejskich zlokalizowane  poza obszarami miejskimi oraz  miejskimi obszarami funkcjonalnymi.

 

Wykaz gmin zlokalizowanych w czterech miejskich obszarach funkcjonalnych: wrocławskim, legnickim, wałbrzyskim i jeleniogórskim województwa dolnośląskiego wraz z mapą Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (stanowiącego wyciąg z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020)   umieszczony jest pod  dokumentacją konkursową na stronie www.rpo.dolnyslask.pl.

 

Budowa nowych dróg jest możliwa tylko w przypadku projektów komplementarnych wskazanych w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczących zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych.

 

W przypadku budowy nowej drogi  w ramach projektu komplementarnego wskazanego w działaniu 1.3 RPO WD schemat 1.3.A , wnioskodawca winien przedstawić niezbędne informacje we wniosku o dofinansowanie.  We wniosku o dofinansowanie należy wskazać nazwę komplementarnego projektu, nazwę wnioskodawcy i numer wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach naboru do działania 1.3, schemat 1.3.A, dotyczącego przygotowania terenów inwestycyjnych. Umowa o dofinansowanie projektu może zostać zawarta tylko pod warunkiem zawarcia umowy o dofinansowanie projektu komplementarnego w ramach schematu 1.3.A.

Możliwe są działania poprawiające efektywność energetyczną, analogiczne do działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej  i sektorze mieszkaniowym” (schematy 3.3. A i 3.3. B).

Wartość takich inwestycji nie może przekraczać 49% wartości wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie.

 

Wszystkie wspierane przedsięwzięcia powinny uwzględniać konieczność dostosowania infrastruktury i wyposażenia do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie.

 

Wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych projektu (tj.8 687 200 PLNalokację przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w momencie ogłoszenia  konkursu, we wrześniu 2016 r., 1 euro = 4,3436PLN)

 

W ramach działania 6.3 nie ma możliwości wsparcia projektów z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego (chronionego, treningowego, wspieranego) i socjalnego.

 

Wszystkie projekty planowane do realizacji muszą być ujęte w lokalnym programie rewitalizacji lub w dokumencie równorzędnym[6] i  umieszczone na wykazie pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO WD(na dzień składania wniosku o dofinansowanie).Obszary rewitalizowane powinny być wyznaczane z uwzględnieniem kryteriów przestrzennych, ekonomicznych oraz społecznych odnoszących się do danej jednostki terytorialnej – gminy.

 

Umieszczenie projektu w programie rewitalizacji jest warunkiem koniecznym, aby mógł on otrzymać wsparcie w ramach RPO WD 2014-2020. Warunek ten będzie uznany za spełniony, jeśli projekt wraz z elementami go charakteryzującymi zostanie wpisany do programu rewitalizacji na  listę: „A”. Na liście A zostaną umieszczone projekty z działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”.

IZ RPO WD prowadzi wykaz dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji. Dostępny jest on na stronie http://rpo.dolnyslask.pl/o-projekcie/dowiedz-sie-wiecej-o-rewitalizacji-2/

 

Zgodność projektu z projektem ujętym w programie rewitalizacji:

 

Możliwe jestprzystąpienie partnerów do innego partnerstwa wykazanego wcześniej w programie rewitalizacji lub projektu indywidualnego wskazanego w programie rewitalizacji tworząc nowe partnerstwo. Dodatkowo jest również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie indywidualnie np. przez Wspólnotę, która wcześniej w programie rewitalizacji  była wpisana do projektu partnerskiego. Nie ma natomiast możliwości dołączenia i stworzenia projektu partnerskiego do innej Wspólnoty Mieszkaniowej nie wymienionej wcześniej nigdzie w programie rewitalizacji.

Należy w takich wypadkach, we wniosku o dofinansowanie opisać zaistniałą sytuację (m.in. przyczyny takiej zmiany). Należy ponadto wskazaćpierwotny projekt w  ramach którego wcześniej znajdował się przedmiotowy projekt w programie rewitalizacji  oraz ten do którego jest dopisywany.

W przypadku „podziału” partnerstwa należy również przedstawić sposób podziału całkowitego kosztu pierwotnego przy zmianie, między programem rewitalizacji a składanymi wnioskami.  Tytuł projektu może ulec zmianie wobec zapisanego w programie rewitalizacji, jednakże w taki sposób, aby odzwierciedlał ogólny zakres projektu i jego lokalizację.Zakres realizowanych zadań nie może ulec zmianie (podział nie może wpłynąć na zmianę zaplanowanego zakresu prac dla poszczególnych podmiotów).

Co do zasady w każdym projekcie zakres prac wskazany we wniosku o dofinansowanie nie może być większy niż wskazany wcześniej w programie rewitalizacji.

Nie będą finansowane:

 • Wydatki na części związane z prowadzeniem działalności administracyjnej we wspieranych w projekcie budynkach/obiektach (schemat 6.3.A)[7];
 • Wydatki na uzbrojenie terenów inwestycyjnych[8];
 • Wydatki na termomodernizację przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie;
 • Wydatki na inwestycje drogowe, jeśli nie będą stanowiły elementu szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją (fizyczną, gospodarczą i społeczną) i nie będą stanowiły elementu lokalnego programu rewitalizacji;
 • Wydatki na inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) na obszarach wiejskich, nie wchodzących w skład obszarów miejskich (gmin miejskich lub obszarów miejskich gmin miejsko-wiejskich) lub miejskich obszarów funkcjonalnych, rozumianych zgodnie z zapisami KPZK 2030 i PZP WD, Perspektywa 2020;
 • Wydatki na budowę dróg jeśli projekt nie będzie komplementarny ze wskazanym projektem w działaniu 1.3 RPO WD, schemat 1.3.A, dotyczącym zapewnienia przez wnioskodawcę dostępu do terenów inwestycyjnych;
 • Wydatki na projekty w zakresie kultury przekraczające 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych;
 • Wydatki nazakup gruntu (zabudowanego i niezabudowanego) w projektach objętych pomocą publiczną, w tym częściowo objętych pomocą publiczną (tam gdzie występuje efekt zachęty).

 

Kategorie interwencji dla niniejszych konkursów (zakres interwencji dominujący):

034Inne drogi przebudowane lub zmodernizowane (autostrady, drogi krajowe, regionalne lub lokalne)

055Pozostała infrastruktura społeczna przyczyniająca się do rozwoju regionalnego i lokalnego.

Komunikaty:

komunikat-w-sprawie-kryteriow-oceny-zgodnosci-ze-strategia-zit-wrof1

komunikat-wskazniki1

komunikat-wskaznik-powierzchnia-obszarow-objetych-rewitalizacja

Kwestia partnerstwa w LPR

Ważna-informacja-dla-wnioskodawców-do-działania-6.3 A,C

komunikat-w-sprawie-wydłużenia-terminu-oceny-formalnej-dla-naboru-RPDS.06.03.02-IZ.00-02-170_16

Komunikat-dla-Wnioskodawców-projektów-wybranych-do-dofinansowania-dotyczący-możliwości-wydłużenia-terminu-na-złożenie-wniosku-o-płatność-końcową

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

[1] Pod pojęciem rozbudowy rozumie się sytuację, w której rozbudowywana część budynku/obiektu będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią budynku/obiektu.

[2] Budynek – zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – to obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

[3]Obiekt budowlany zgodnie z definicją ujętą w Art. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) – jest  to budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych;

[4] Miejski obszar funkcjonalny – zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030) jest to układ osadniczy ciągły przestrzennie, złożony z odrębnych administracyjnie jednostek (gmin miejskich, wiejskich i miejsko-wiejskich) i składający się ze zwartego obszaru miejskiego oraz powiązanej z nim funkcjonalnie strefy zurbanizowanej (http://mr.bip.gov.pl/strategie-rozwoj-regionalny/17847_strategie.html).

[5] Na podstawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego, Perspektywa 2020 https://irt.wroc.pl/aktualnosc-11-108-uchwalenie_planu_zagospodarowania.html

[6]Przez dokument równorzędny należy rozumieć lokalny, miejski lub gminny programy rewitalizacji. Dokument równorzędny to taki, który zawiera wszystkie niezbędne elementy programu rewitalizacji, zgodnie z Wytycznymi opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi IZ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

[7] Wydatki kwalifikowalne nie obejmują wydatków ponoszonych na część związaną z prowadzeniem działalności administracyjnej. Dlatego należy określić procentowy udział powierzchni użytkowej związanej z prowadzeniem działalności administracyjnej w całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Następnie należy wg uzyskanej proporcji obniżyć wydatki kwalifikowalne.

[8]Poprzez tereny inwestycyjne rozumie się wyłącznie tereny przeznaczone pod prowadzenie działalności gospodarczej (np. mogą to być tereny inwestycyjne zlokalizowane w strefach ekonomicznych czy też oferowane przez gminy i przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, w tym usługi turystyczne).

Pliki do pobrania (50)