Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Filia we Wrocławiu

oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 9 – Włączenie społeczne,

Działanie  9.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania 9.2.2 – Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WrOF.

Informacje o naborze

Nabór wniosków na projekty w zakresie:

 • usług asystenckich i opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi świadczonych w lokalnej społeczności

i/lub
–  mieszkań wspomaganych.

UWAGA: Konkurs nie obejmuje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Konkurs nr RPDS.09.02.02-IP.02-02-084/16 dotyczy projektów  w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałania nr 9.2.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – ZIT WrOF.

Instytucją Organizującą Konkurs jest Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, Pl. Nowy Targ 1-8,  50-141 Wrocław.
Ogłoszenie zostało opublikowane przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy.

Na co i kto może składać wnioski?

Niniejszy konkurs dotyczy naboru projektów składanych w ramach:
typu operacji 9.2.A., tj. projektów ukierunkowanych na usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi świadczone w lokalnej społeczności:
1. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej;
2. usługi asystenckie skierowane do osób o różnym stopniu niesamodzielności;
3. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych oraz bytowych w całodobowych placówkach okresowego pobytu, zapewniających możliwość okresowej opieki dla niesamodzielnej osoby w przypadku choroby lub innego okresowego braku możliwości sprawowania opieki ze strony rodziny lub konieczności odpoczynku od sprawowania stałej opieki;
4. tworzenie miejsc i świadczenie usług opiekuńczych w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi.
W ramach wsparcia towarzyszącego elementem uzupełniającym projektu mogą być następujące typy operacji:
5. wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzka i inne formy samopomocowe na rzecz osób niesamodzielnych – jako element kompleksowego projektu;
6. usługi pozwalające osobom niesamodzielnym w miarę możliwości samodzielne funkcjonowanie, w tym działania zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo tych osób (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków, sfinansowanie wypożyczenia sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego poprzez tworzenie wypożyczalni takiego sprzętu w połączeniu z nauką ich obsługi i doradztwem w zakresie jego wykorzystania, przewóz do miejsca pracy lub ośrodka wsparcia) – jako element kompleksowego projektu);
7. wykorzystanie nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np. teleopieki i innych form niebezpośrednich usług opiekuńczych wykorzystujących nowe technologie – jako element kompleksowego projektu;
8. działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi poprzez:
– kształcenie, w tym szkolenie i zajęcia praktyczne oraz wymiana doświadczeń dla opiekunów faktycznych, zwiększających ich umiejętności w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi,
– poradnictwo, w tym psychologiczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych,
jako element kompleksowego projektu.
9. szkolenie asystentów / kandydatów na asystentów osób niesamodzielnych oraz opiekunów / kandydatów na opiekunów osób niesamodzielnych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług – jako element kompleksowego projektu.
i/lub

typu operacji 9.2.C., tj. projektów ukierunkowanych na wsparcie dla mieszkań wspomaganych:

 1. tworzenie miejsc w nowo tworzonych lub istniejących mieszkaniach wspomaganych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  2. tworzenie miejsc krótkookresowego pobytu w mieszkaniach wspomaganych w formie mieszkań wspieranych.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się następujące podmioty wyszczególnione w SZOOP RPO WD:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • organizacje pozarządowe;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.

Finanse

Alokacja środków europejskich przeznaczona na konkurs wynosi: 10 874 311,00 PLN.

Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona o środki z budżetu państwa w maksymalnej wysokości 10%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE i budżetu państwa) wynosi 95%

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursu wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Inne ważne informacje:

Termin od którego można składać wnioski: 16.05.2016 r.

Termin, do którego można składać wnioski: 30.05.2016 r.

Wnioski należy składać na obowiązującym formularzu:
w formie dokumentu elektronicznego za  pośrednictwem SOWA EFS RPDS
oraz
w formie papierowej wydrukowanej z systemu SOWA EFS RPDS i opatrzonej podpisem osoby uprawnionej/ podpisami osób uprawnionych do złożenia tego wniosku.
Wniosek w formie papierowej należy złożyć w jednym egzemplarzu:
osobiście w Punkcie Informacyjnym IOK (DWUP), tj. pokoju nr 100 I piętro, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
lub
kurierem lub pocztą na adres: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy – Filia we Wrocławiu, al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy DWUP, tj. od 7:30 do 15:30.

Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.dwup.pl, http://www.wroclaw.pl/zit-wrof oraz http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852.

Pytania indywidualne można kierować na adres: promocja@dwup.pl lub

telefonicznie:

71 39 74 110 lub 71 39 74 111 lub nr infolinii 0 800 300 376.
Zapytania w zakresie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT WrOF można składać do ZIT WrOF:

Zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych, prowadzonych przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Gminę Wrocław  pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Zapraszamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat spotkań dostępnymi na stronie www.rpo.dwup.pl, http://www.wroclaw.pl/zit-wrof oraz http://bip.um.wroc.pl/contents/content/309/5852.

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.