Zarząd Województwa Dolnośląskiego pełniący rolęInstytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego
2014-2020oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej
w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020ogłaszająnabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektówze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja

Działanie 10.1Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Poddziałanie 10.1.2Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej– ZIT WrOF

Nr konkursu: RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18

Informacje ogólne:

Nabór w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020).

Nabór dla Wnioskodawców planujących realizację projektu na obszarze ZIT WrOF.

Konkurs nie został podzielony na rundy, o których mowa w art. 39 ust. 3 ustawy dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Pełna nazwa i adres właściwych instytucji organizujących konkursy:

Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca (IZ) Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF).

IP pełni wspólnie z IZ rolę Instytucji Organizującej Konkurs.

Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą
we Wrocławiu (50-412), ul. Mazowiecka 17 oraz Gmina Wrocław z siedzibą we Wrocławiu (50-141) Pl. Nowy Targ1-8.

Przedmiot konkursu, w tym typy projektów podlegające dofinansowaniu:

W ramach niniejszych konkursów ogłoszony jest nabór na następujące typy projektów:

10.1.A. Uruchamianie nowych miejsc, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej, m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc w innych formach wychowania przedszkolnego.

10.1.B. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci. Wykaz dodatkowych zajęć obejmuje:

 1. a) zajęcia specjalistyczne takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
 2. b) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu Prawa oświatowego;
 3. c) zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy, np. gimnastyka korekcyjna;
 4. d) zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe oraz umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy (tj. umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, TIK, umiejętności rozumienia, kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

10.1.C. Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, w szczególności w zakresie  współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Wsparcie może być realizowane zwłaszcza przez:

 1. a) doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe spełniające wymogi określane w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz inne formy podwyższenia kwalifikacji pod kątem rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, jak też właściwego wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 2. b) wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli;
 3. c) współpracę ze specjalistycznymi ośrodkami, np. specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wychowania przedszkolnego i szkołami kształcącymi dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami (m.in. praktyki, staże);
 4. d) staże i praktyki nauczycieli realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia szkoły lub placówki systemu oświaty albo instytucjami wspomagającymi przedszkola.

Kategorią interwencji dla ogłaszanych konkursów jest kategoria interwencji 115, która odpowiada bezpośrednio celowi dążącemu do ograniczania i zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnianiu równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Termin, od którego można składać wnioski:

30listopad 2018 r. od godziny 08.00

Termin, do którego można składać wnioski:

31grudzień 2018 r.  31 stycznia 2019 r. do godziny 15.00

Typy beneficjentów:

Beneficjentami mogą być:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego;
 • przedsiębiorcy.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa
w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

Kwota środków europejskich przeznaczona na konkurs nr RPDS.10.01.02-IZ.00-02-320/18 wynosi: 1 338 812 EUR tj. 5 727 304 PLN.

Wszystkie wskazane w tym punkcie alokacje przeliczono po kursie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) obowiązującym w dniu 27września 2018 r. (1 euro = 4,2779PLN).

Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów zostanie zwiększona o środki z budżetu państwa w zależności od poziomu wniesionego przez Wnioskodawców wkładu własnego. Ze względu na kurs euro limit dostępnych środków może ulec zmianie. Z tego powodu dokładna kwota dofinansowania zostanie określona na etapie zatwierdzania listy rankingowej.

 

Minimalna wartość projektu:

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość projektu

Nie dotyczy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w zakresie typu projektu 10.1.A).

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + współfinansowanie z budżetu państwa) może wynosić 95% w przypadku typów projektów 10.1.B i 10.1.C.

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie projektów typu 10.1.A.

Minimalny udział wkładu własnego Beneficjenta w ramach konkursów wynosi 5% wydatków kwalifikowalnych projektu w zakresie projektów typu 10.1.B i 10.1.C.

W przypadku występowania w projekcie różnych typów wparcia wśród których występuje typ 10.1.A, minimalny wkład własny Beneficjenta wynosi 15%. Np.: Beneficjent zaplanował w projekcie realizację typu wsparcia 10.1.A i 10.1.B – jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15% lub Beneficjent zaplanował w projekcie realizację typu wsparcia 10.1.A i 10.1.C – jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości 15%.

Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), który jest dostępny poprzez stronę: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/. System ten umożliwia tworzenie, edycję oraz wydruk wniosków o dofinansowanie, a także zapewnia możliwość ich złożenia. Wniosek powinien zostać złożony wyłącznie w systemie SOWA w terminie od godz. 8.00 dnia 30listopada 2018 r. do godz. 15.00 dnia 31grudnia 2018 r.

IOK nie przewiduje możliwości skrócenia terminu składania wniosków.

Oświadczenia zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu są składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń”. Klauzula ta zastępuje pouczenie właściwej instytucji o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Klauzula nie obejmuje oświadczenia Wnioskodawcy dotyczącego świadomości skutków niezachowania wskazanej przez IOK formy komunikacji.

Logowanie do systemu SOWA w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dofinansowanie będzie możliwe najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru.
W przypadku ewentualnych problemów z Systemem Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA), IZ RPO WD zastrzega sobie, między innymi, możliwość wydłużenia terminu składania wniosków lub złożenia ich w innej formie niż wskazane wyżej. Decyzja w powyższej kwestii zostanie przedstawiona w formie komunikatu we wszystkich miejscach, w których opublikowano ogłoszenie.

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 zamieszczona jest na stronie: https://www.generator-efs.dolnyslask.pl/ w zakładce „Pomoc”.

Sposób i miejsce udostępnienia regulaminu konkursu:

Wszystkie kwestie dotyczące naboru opisane zostały w Regulaminie konkursu, który dostępny jest wraz z załącznikami na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl, na portalu Funduszy Europejskich www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie ZIT WrOFwww.zitwrof.pl.

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.