Zarząd Województwa Dolnośląskiego

pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej

ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 10 Edukacja,

Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,

Poddziałania 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF

Informacje o naborze

Konkurs nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-058/16 dla Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 10.4.2 – Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF dla Osi Priorytetowej 10 Edukacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Konkurs ogłasza Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF). Instytucje te pełnią wspólnie rolę Instytucji Organizującej Konkurs.
Funkcję Instytucji Zarządzającej pełni Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Zadania związane z naborem realizuje Departament Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mazowiecka 17 kod pocztowy 50-412.
Adres Instytucji Pośredniczącej ZIT WROF: Gmina Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław.

Na co i kto może składać wnioski?

 • Organizacja praktycznych form nauczania – staże, praktyki zawodowe:
 • Uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku.
 • Działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek.
 • Przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy.
 • Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach).
 • Szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Szczegółowy opis dofinansowanych typów operacji zawiera Regulamin konkursu.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SzOOP RPO WD, tj.:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jst;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty.

Finanse

Ogółem alokacja przeznaczona na konkurs wynosi: 6 082 919 PLN.

Ogólna alokacja na konkurs może zostać zwiększona między innymi w celu dofinansowania projektów wyłonionych w procedurze odwoławczej.

Poziom dofinansowania 95%

Minimalny wkład własny 5%

Minimalna wartość projektu – 50 000 PLN. Maksymalna wartość projektu – nie dotyczy.

Inne ważne informacje:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie za pośrednictwem generatora, dostępnego na stronie http://generator-efs.dolnyslask.pl/.

Papierowa wersja wniosku może zostać dostarczona:

a) osobiście do kancelarii Departamentu Funduszy Europejskich mieszczącej się pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Funduszy Europejskich
Mazowiecka 17
50-412 Wrocław
II piętro, pokój nr 2020

b) kurierem lub pocztą na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Wdrażania EFS
ul. Mazowiecka 17
50-412 Wrocław.

Wnioski o dofinansowanie powinny być wypełnione w  Systemie Oceny Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) za pomocą tzw. generatora wniosków o dofinansowanie EFS. Jeden egzemplarz wydrukowanej z systemu SOWA papierowej wersji wniosku jest składany w siedzibie IOK.

IOK udziela wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu i odpowiedzi na zapytania indywidualne kierowane na adresy poczty elektronicznej:

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane poniżej, w ramach informacji dotyczących procedury wyboru projektów oraz niezbędnych do przedłożenia wniosku o dofinansowanie.

Komunikaty:

komunikat-10-4-2_osoba-prowadząca-działalność

Komunikat dla naborów w ramach działania 10.4 – 6.04.2016

Zmiana narzędzia do wypełniania wniosków o dofinansowanie w ramach naborów dla Działania 10.4 – 6.04.2016

 

 

 

Niezbędne dokumenty:

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.

Pliki do pobrania (25)