Nabór w trybie konkursowym w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby,

Działania 4.5 Bezpieczeństwo –

Poddziałanie 4.5.2 Bezpieczeństwo – ZIT WrOF.

Nabór dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Konkurs ogłaszają:

  • Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
  • Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF)

 

Przedmiotem konkursu jest typ projektu D określony dla działania 4.5 Bezpieczeństwo w osi priorytetowej 4 Środowisko i zasoby, tj.:

4.5.D Projekty dotyczące wsparcia jednostek ratowniczych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), m.in.:

  • zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W zakresie jednostek straży pożarnej – wsparcie w ramach RPO udzielane jest dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (wsparcie dla jednostek Państwowej Starzy Pożarnej – z poziomu krajowego – w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko).

Uzupełniającym elementem wparcia mogą być działania związane z podnoszeniem wiedzy i świadomości osób dotkniętych ryzykiem związanej z udzielaniem pomocy w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa mienia i życia ludzkiego (w ramach mechanizmu finansowania krzyżowego – cross-financingu).

Komunikat 15/11/2016

komunikat-w-sprawie-kryteriow-oceny-zgodnosci-ze-strategia-zit-wrof1


 

 

Ogłoszenie o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach.