Tytuł:   Termomodernizacja budynków komunalnych w Sobótce

Beneficjent: Gmina Sobótka 

Tytuł projektu: Poprawa charakterystyki energetycznej budynków należących do zasobu komunalnego Gminy Sobótka

RPDS.03.03.02-02-0030/16

Całkowita wartość: 2.859.586,38 zł

Wartość dofinansowanie z UE: 1.813.579,92 zł

Okres realizacji projektu: październik 2015 – sierpień 2018

zdjęcie przedstawia budynek po termomedernizacji

W latach 2017-2018 przeprowadziliśmy termomodernizację pięciu budynków komunalnych przy
ul. Św. Jakuba i ul. Kościuszki w Sobótce: osuszyliśmy i ociepliliśmy ściany budynków, wymieniliśmy pokrycie dachowe, część stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonano kotłownie gazowe, instalacje c.o., c.w.u i zamontowano kolektory słoneczne. Dzięki wykonanym pracom, poprawił się komfort życia 24 gospodarstw domowych, a w centralnej części miasta zmniejszyła się emisja zanieczyszczeń do atmosfery.

Zostały osiągnięte zakładane cele, tj.:

  • nastąpiło polepszenie charakterystyki energetycznej budynków komunalnych poprzez kompleksową termomodernizację,
  • zmniejszył się udział paliw stałych w wyniku montażu kotłów gazowych i przebudowie instalacji wewnętrznych, a poprzez to redukcja emisji CO2, CO oraz pyłów,
  • nastąpiło obniżenie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych.

To jedno z zadań gminy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, wynikające w wieloletniego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sobótka.

zdjęcie przedstawia kotłownię centralnego ogrzewania