Tytuł: Przebudowa PSZOK –u w Golędzinowie

 Beneficjent: Gmina Oborniki Śląskie

 Tytuł projektu: Przebudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w

Golędzinowie

 RPDS.04.01.00-02-0005/16

 Całkowita wartość: prawie 2 miliony złotych

 Wartość dofinansowanie z UE: ponad 1,4 miliona zł.

Okres realizacji projektu: 13.12.2016 do: 30.11.2018

zdjęcie przedstawia infrastrukturę do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych

Inwestycja swoim zakresem objęła przebudowę infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności.

Mamy nadzieję, że wpłynie  to na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu.

W ramach inwestycji wykonano wiatę do magazynowania odpadów w kontenerach, budynek socjalno-biurowy, place wewnętrzne, zagospodarowanie terenów zielonych, budowę parkingu  i przebudowę istniejącej drogę dojazdowej.  Powierzchnia została utwardzona, ogrodzona i  oświetlona.

Punkt został wyposażony w odpowiednie kontenery do magazynowania odpadów wysegregowanych oraz w EKO-SKŁAD, w którym będzie można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki.

zdjęcie przedstawia infrastrukturę do selektywnej zbiórki odpadów

zdjęcie przedstawia infrastrukturę do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych