Rewitalizacja Osiedle Fabryczne w Jelczu-Laskowicach

 Beneficjent: Gmina Jelcz-Laskowice

 Tytuł projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów na obszarze wsparcia w Jelczu-Laskowicach

 RPDS.06.03.02-02-0007/17

 Całkowita wartość: mln zł

 Wartość dofinansowania z UE: ponad 1,5 mln zł

Okres realizacji projektu: od marca 2017 r. do grudnia 2018 r.

zdjęcie przedstawia uporządkowaną przestyrzeń publiczną - chodniki, ciąg pieszo-rowerowy, parking

Inwestycja realizowana była na terenie Osiedla Fabrycznego w Jelczu-Laskowicach, które jest najstarszą dzielnicą miasta z wielorodzinną zabudową mieszkaniową wybudowaną przy zakładach przemysłowych. Osiedle zamieszkiwali przyjezdni z całej Polski, którzy znaleźli zatrudnienie w Jelczańskich Zakładach Samochodowych utworzonych w latach 50. XX w.Upadek JZS spowodowałdegradację funkcjonalno-przestrzenną tegoobszaru i jego marginalizację.

Obecnie osiedle także otoczone jest terenami przemysłowymi (m.in. Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Stefy Ekonomicznej INVEST-PARK), ale wciąż wymaga rekultywacji i przekształceń w sferze przestrzennej i społecznej.

Celem projektu było podniesienie jakości i dostępności przestrzeni publicznej w obrębie Osiedla Fabrycznego oraz likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.Zadanie jest kontynuacją działań rewitalizacyjnych podejmowanych na osiedlu w latach 2008-2015.

Realizacja projektu wpłynęła na uporządkowanie walorów estetycznych osiedla, wzrost poczucia bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności obszaru. Poprawiono stan chodników, ciągów pieszo-jezdnych i parkingów oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Pieszym i rowerzystom zapewniono możliwość bezpiecznego przemieszczania się po osiedlu oraz w kierunku centrum miasta i okolicznych zakładów pracy. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie krawężników, zastosowanie płytek z wypustkami przed wejściem na jezdnię i przy przystankach autobusowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki bezfazowej ułatwiającej poruszanie się. Stworzono także miejsca parkingowe dla mieszkańców i przyjezdnych.