SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW
Wrocław 15 grudnia 2016 r.

Związane z naborem wniosków konkursowych na realizację projektów w ramach            
           
Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje
Działanie 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa”
Poddziałanie 1.2.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa– ZIT WrOF”

Schemat 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć
działalność B+R

Schemat 1.2.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WrOF) zaprasza na szkolenie organizowane w związku z ogłoszonym konkursem w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działania 1.2 „Innowacyjne przedsiębiorstwa” – Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej oraz Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca organizują spotkanie informacyjne dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych aplikowaniem o środki w ramach ww. konkursu.

Spotkanie zostanie zorganizowane w dniu 15 grudnia 2016 r., we Wrocławiu
w Hotelu Sofia przy ul. Piłsudskiego 104, w godzinach od 10.00-14.00. Rejestracja uczestników od godz. 9:30.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w powyższym szkoleniu proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go jako załącznik na adres: zit@um.wroc.pl w terminie do dnia 09 grudnia 2016 r.

Formularz zgłoszeniowy

Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści ,,potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne w dniu 15 grudnia 2016 r.”.

Udział w spotkaniu informacyjnym jest bezpłatny.

Prosimy o zgłoszenie po jednym przedstawicielu z Państwa instytucji.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość zgłoszenia do udziału w spotkaniu drugiej osoby z Państwa instytucji, która zostanie zaproszona na spotkanie w przypadku niewyczerpania dostępnych miejsc na spotkanie. Informacja w tym zakresie zostanie przesłana wraz z potwierdzeniem zgłoszenia.

Przy rekrutacji na przedmiotowe spotkanie decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniu ZIT WrOF zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa
w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem osób zakwalifikowanych w spotkaniu.

Zachęcamy do uczestnictwa