9 września odbyło się posiedzenie Komitetu po raz pierwszy zorganizowane w formule zdalnej, na którym omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie roczne z realizacji  RPO WD 2014-2020 za rok 2019 oraz przyjęto kryteria wyboru projektów w zakresie EFRR do:

  • Poddziałania 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs organizowany przez ZIT AW  Schemat 1.5.A  Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP – konkurs dotyczący zakupu ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Poddziałania 2.1.2 – E-usługi – konkurs organizowany przez  ZIT WrOF

 

Członkowie KM zostali również poinformowani o dolnośląskim wkładzie z funduszy UE w walce z COVID-19, dyskutowano także o założeniach kolejnej perspektywy finansowej.

Uchwała KM RPO WD Nr 147 z dn. 9.09.2020 rr. -zatwierdzenie protokołu z dn. 5 grudnia 2019 r

Protokół z XXXII posiedzenia KM RPO WD

Uchwała Nr 148 KM RPO WD z dn.9.09.2020 r.- zatwierdzenie Sprawozdania rocznego za rok 2019

Sprawozdanie realizacji RPO WD 2014-2020 za rok 2019 wraz z załącznikami

Komitet Monitorujący sprawozdanie roczne za rok 2019

Uchwała Nr 149 KM RPO WD z dn. 9.09.2020r.- zmiany w kryteriach EFRR

Załącznik do Uchwały Nr 149 KM RPO WD z dn. 9.09.2020 – zmiany w kryteriach EFFR