18 września 2020 r. uchwałą nr 2624/VI/20  Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2020. Odwołano konkurs w zakresie Poddziałania 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości- konkurs horyzontalny, który miał zostać ogłoszony 5 października 2020 r. Konkurs został odwołany na prośbę Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej- Instytucji Organizującej Konkurs, która  w chwili obecnej jest na etapie podpisywania ponad 2 tysięcy umów dla firm dotkniętych skutkami epidemii choroby COVID-19. Odwołany konkurs zostanie ogłoszony w I kwartale następnego roku.