W dniu 29 stycznia 2019 r. uchwałą nr 298/VI/18 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (Harmonogram konkursów RPO WD) na rok 2019. 

W Harmonogramie wprowadzono następujące zmiany: 
1.      Dodano konkurs w poddziałaniu 1.3.3   ZIT AJ. 
2.      W Działaniu 3.3 Efektywność energetyczna rozszerzono warunkowo katalog potencjalnych wnioskodawców. 
3.      Zmieniona została data ogłoszenia konkursu  i naboru wniosków w działaniu 10.3. 
4.      Wprowadzone zostały nowe konkursy w działaniu 10.4 

Dokument znajduje się również w zakładce O programie, Zapoznaj się z prawem i dokumentami 

Zapoznaj się z prawem i dokumentami