26.02.2020 r. przyjęto zmiany do Podręcznika Beneficjenta SL 2014 dla Beneficjentów  RPO WD 2014-2020 realizujących projekty dofinansowane ze środków EFRR i rozliczających projekty w IZ RPO WD. Zaktualizowano m.in. zapisy w zakresie logowania do systemu, wydatków rozliczanych ryczałtowo, edycji utworzonego wniosku o płatność oraz wprowadzania do SL2014  informacji o zamówieniu i kontrakcie.

Podręcznik Beneficjenta 2.7 (wersja ze zmianami IZ RPO WD)

Podręcznik Beneficjenta 2.7 (wersja jednolita IZ RPO WD)

Załącznik nr 1 _wkład_niepieniężny_rozliczanie_v.1.0

Załącznik nr 2 _ oświadczenie o dochodzie_v.1.0

Załącznik nr 2 _oświadczenie o dochodzie_wersja edytowalna

Załącznik nr 3 _oświadczenie o działaniach informacyjno-promocyjnych_v.1.0

Załącznik nr 3 _oświadczenie o działaniach informacyjno-promocyjnych_wersja edytowalna

 

Archiwalne wersje podręcznika dostępne są tutaj .