Informujemy, że 27 lipca 2016 r. uchwałą nr 2543/V/16 Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (SZOOP RPO WD).
 
Dokument dostępny jest na stronie